Äldre nyheter

Nya regler för säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladens utformning och innehåll ändras. De nya reglerna får tillämpas från den 20 juni 2010.
Ändringarna finns inskrivna i ändringsförordningen till Reach, (EU) nr 453/2010.
Orsaken till ändringen är att säkerhetsdatabladen ska anpassas till EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning, CLP, och till det globala systemet för klassificering och märkning av kemikalier, GHS.

 

Bilaga II i Reach ersätts 1 december 2010

Den nya ändringsförordningen innehåller två bilagor. Nuvarande bilaga II i Reach ”Anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad” ersätts den 1 december 2010 av ändringsförordningens bilaga I, som gäller mellan den 1 december 2010 och den 1 juni 2015. Den 1 juni 2015 börjar bilaga II i ändringsförordningen att gälla.

Ändringen innebär nytt innehåll i säkerhetsdatablad för både ämnen och blandningar

 

Nyheter i korthet

– Avsnitt 2 ska förutom klassificering även innehålla information om märkning. Märkning angavs tidigare i avsnitt 15.

– För både ämnen och blandningar ska klassificering redovisas enligt både KIFS 2005:7 och CLP. Dubbel
klassificering behövs för att företagen ska kunna klassificera blandningar enligt bestämmelserna i KIFS.
– för ämnen ska dubbel klassificering anges under avsnitt 2 och 3.
– för blandningar ska dubbel klassificering för ingående ämnen anges under avsnitt 3. Om CLP frivilligt
tillämpas fullt ut för en blandning före 2015 ska även dubbel klassificering för blandningen anges under
avsnitt 2.

  • Ny information ska anges under avsnitt 4,7,8 och 11.
  • Leverantörer behöver inte alltid skriva ut hela registreringsnumret utan kan utelämna de fyra sista siffrorna.
  • Övergångsperioder

Ämnen: Ämnen som märkts och förpackats enligt bestämmelserna i KIFS 2005:7 och som släppts ut på
marknaden före den 1 december 2010 behöver inte märkas om enligt CLP före den 1 december 2012. Därför
behöver inte heller säkerhetsdatabladet för ett sådant ämne ersättas före den 1 december 2012. Det gäller förutsatt
att säkerhetsdatabladet inte måste uppdateras enligt artikel 31.9 i Reach.

Enligt artikel 31.9 måste säkerhetsdatablad uppdateras och följa det nya formatet när det finns ny information om
riskhanteringsåtgärder eller faror, när tillstånd har beviljats eller nekats eller när en begränsning har fastställts.
Blandningar: Säkerhetsdatablad för blandningar som lämnats till en mottagare före den 1 december 2010 får
fortsätta att användas fram till den 1 december 2012.

Efter den 1 december 2012 ska inga säkerhetsdatablad följa det gamla formatet enligt nuvarande bilaga II i
Reach.

Bilaga II gäller från 1 juni 2015
Från den 1 juni 2015 gäller bilaga II i ändringsförordningen. Förordningen om klassificering och märkning, CLP,
träder i kraft för både ämnen och blandningar.

Information om klassificering enligt KIFS 2005:7 ska inte längre anges i säkerhetsdatabladet eller märkningen.

Övergångsperioder
Blandningar som märkts och förpackats enligt bestämmelserna i KIFS 2005:7 och som släppts ut på marknaden
före den 1 juni 2015 behöver inte märkas om enligt CLP före den 1 juni 2017.

Säkerhetsdatablad som utformats enligt bilaga I behöver därför inte ersättas med säkerhetsdatablad enligt
bilaga II förrän den 1 juni 2017. Det gäller förutsatt att säkerhetsdatabladen inte måste uppdateras enligt artikel
31.9 i Reach.

Efter den 1 juni 2017 ska alla säkerhetsdatablad följa formatet enligt bilaga II.

Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Bakgrund
Den 20 maj fattade den Europeiska kommissionen beslut om att godkänna förslaget om ändrade regler för
säkerhetsdatablad. Beslutet publicerades den 31 maj 2010 och börjar gälla tjugo dagar efter det.

Ändringarna beror på en anpassning till de riktlinjer för säkerhetsdatablad som finns i det globala systemet för
klassificering och märkning av kemikalier GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
Chemicals) och CLP (EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning).

CLP trädde i kraft den 20 januari 2009 och fasas in under en övergångsperiod fram till 2015. Under den perioden
gäller CLP och KemI:s föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) parallellt.

favicon
Organisationsnr.

556510-6837