Nyheter

Kemikalieområden & miljö – senaste nytt

Här publicerar vi nyheter som kommer inom olika kemikalieområden. Har Ni frågor kring dessa eller önskar detaljerad information om en viss ändring som berör er verksamhet, kontakta gärna oss. Vi förtydligar, förenklar, tolkar svårläst lagtext och svarar på era frågor på ett professionellt och konstruktivt sätt.

Endast explosivegenskaper anges i säkerhetsdatabladen avsnitt 2.2

Avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet beskriver farliga egenskaper. Detta är uppdelat i två underavsnitt: 2.1 Klassificering och 2.2 Märkningsuppgifter. I 2.1 ska produktens fullständiga klassificering anges. I 2.2 ska innehållet i märkningen enligt CLP anges. När det gäller explosiva produkter finns särskilda bestämmelser för märkning i CLP-förordningen. Det är alltså uppgifterna i märkningen anpassade till dessa krav som ska anges i 2.2. För explosiva produkter blir det då endast piktogram GHS01 (Brisad) och tillhörande signalord, faroangivelser och skyddsangivelser som anges.

Läs mera:

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt–explosivt/Klassificering–markning/CLP/CLP-markning-av-explosiva-varor/

 

Förslag på nya hygieniska gränsvärden träder i kraft vid årsskiftet.

Ändringarna genom 2017/164/EU omfattar nya indikativa gränsvärden för 31 ämnen. 25 av dessa ämnen har bindande gränsvärden i Sverige. För 18 av dessa kommer gränsvärdena att sänkas. För 6 ämnen saknas gränsvärde i Sverige. Dessa ämnen får bindande gränsvärden i föreskriften. Övriga ämnen får behålla sina gränsvärden då de är samma eller lägre än i direktivet.
Arbetsmiljöverket väntas ta beslut om de nya gränsvärdena sent i december eller i början av 2018. Gränsvärdena beräknas implementeras och träda i kraft  senast 21 augusti 2018.

Läs mera:

https://www.av.se/globalassets/filer/om-oss/remisser/2016-048854-remisshandlingar-hygieniska-gransvarden.pdf?hl=Hygieniska gränsv

Sanktionsväxling föreslås i utredning

De flesta av Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar om misstänkta miljöbrott leder inte till någon påföljd för företagen. En ny rapport från Kemikalieinspektionen visar att 87 procent av anmälningarna från åren 2012 till 2016 har lagts ner. I utredningen SOU 2017:63 som lämnades till regeringen i juni föreslås att inspektörerna direkt skall kunna skriva ut böter istället för att det går omvägen till en åklagare.

Läs mera:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/manga-anmalningar-om-misstankta-kemikaliebrott-laggs-ner/

Kandidatförteckningen uppdaterades den 7 juli 2017
Från och med den 7 juli 2017 har ett nytt ämne lagts till på kandidatförteckningen och egenskaperna för fem ämnen har uppdaterats. Nytt på listan är det högfluorerade ämnet perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) och dess salter. De fem ämnena bisfenol A, BBP, DEHP, DBP och DIBP har uppdaterats med att de har hormonstörande egenskaper för människa.

Läs mera:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/ett-nytt-amne-pa-eus-kandidatforteckning-samt-uppdatering-av-fem-amnens-egenskaper/

Det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds i EU
En ny begränsning av PFOA har införts i Reach-förordningen. Begränsningen börjar gälla den 4 juli 2020. Efter detta datum får inte PFOA, PFOA-salter eller PFOA-besläktade ämnen tillverkas eller släppas ut på marknaden. De får inte heller användas för att framställa andra ämnen, blandningar eller varor, eller ingå som beståndsdel i andra ämnen, blandningar och varor.

Läs mera:

http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/begransning/aktuellt-om-begransningar

EU listar högfluorerat ämne som särskilt farligt efter förslag från Sverige

Det mycket svårnedbrytbara ämnet perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) kommer att läggas till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, efter ett förslag från Sverige. I samma veva har EU:s medlemsländer identifierat bisfenol A som hormonstörande för människor.

Lär mera:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/eu-listar-hogfluorerat-amne-som-sarskilt-farligt-efter-forslag-fran-sverige/

Äldre märkning upphör att gälla

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.

Läs mera:

http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp—klassificering-och-markning/aldre-markning-upphor-att-galla

Börja att förbereda anmälan för registrering

Senast i maj 2018 ska ämnen som importeras till eller tillverkas inom EES-området registreras enligt den europeiska kemikalieförordningen Reach hos ECHA i Helsingfors. Många kontakter skall tas och en hel del dokumentation skall upprättas. BÖRJA NU! Kontakta oss om du är osäker på något.

Läs mera:

http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/reach-2018?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=REACH&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=80.216.14.40&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Pages_ArticlePage/_a71a5263-5216-4a31-ada5-4cbd4280f3a1_sv&_t_hit.pos=3

Anmäl alla dina produkter till Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen (GIC) är det organ i Sverige som, enligt EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45, är utsett att ta emot information om innehåll i kemiska produkter som klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter. Företag är alltså skyldiga att se till att GIC har tillgång till den information som GIC behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Giftinformationscentralens uppgift är att informera allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akut förgiftning. Anmäl alla dina kemiska produkter eller kontakta oss så gör vi det.

Läs mera: https://giftinformation.se/nya-kemiska-produkter/

Pennor, toner och bläck – Ska märkas

Pennor, toner och bläck är att betrakta som en kemisk produkt i en behållare och ska då märkas om det kemiska innehållet är klassificerat som farligt. Efter den 1 januari 2017 kommer KemI att genomföra tillsyn för att kontrollera detta.

Mera information:

Kontakta Amasis Konsult AB, Michael Rundin 08-27 48 42

Ett nytt ämne på kandidatförteckningen

Benz[def]krysen (benz[a]pyren) (CAS nr 50-32-8) fördes upp på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen fr.o.m. den 20 juni 2016. Ämnet kräver numera anmälan och tillstånd enligt Reach-förordningen.

Ämnet förs upp på listan på grund av sina cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande egenskaper. Det är också giftigt, långlivat och bioackumulerande för miljön. Vanligtvis tillverkas ämnet inte avsiktligt men kan förekomma som komponent eller förorening i andra ämnen.

Läs mer:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2016/ett-nytt-amne-pa-kandidatforteckningen/

CLP-förordningen har uppdaterats – åttonde tekniska anpassningen (ATP8)

Den åttonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP8) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning. Detta innebär bl.a. följande ändringar:

  • en ny alternativ metod för klassificering av oxiderande fasta ämnen
  • ändrade kriterier för faroklasser aerosoler
  • ändringar av flera skyddsangivelser, etc.

Läs mer:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2016/clp-forordningen-har-uppdaterats-attonde-tekniska-anpassningen-atp8/

Ny rapport: Användningen av högfluorerade ämnen bör upphöra på sikt

Användning av högfluorerade ämnen, PFAS, som kan förorena miljön, bör upphöra på sikt enligt Kemikalieinspektionens delrapport, som överlämnas till regeringen.

Läs mer:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2016/ny-rapport-anvandningen-av-hogfluorerade-amnen-bor-upphora-pa-sikt/

Fyra av fem företag ger inte rätt information om faror med båtvårdsprodukter

Många företag som säljer båtvårdsprodukter ger inte kunderna rätt information om miljö- och hälsofaror med produkterna enligt Kemikalieinspektionens granskning.

Läs mer:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2016/fyra-av-fem-foretag-ger-inte-ratt-information-om-faror-med-batvardsprodukter/

Äldre nyheter

Amasis Konsult AB

Storgatan 25
171 63 SolnaTel 08-27 48 42


info@amasis.se

favicon

Organisationsnr.

556510-6837