Nyheter

Kemikalieområden & miljö – senaste nytt

Här publicerar vi nyheter som kommer inom olika kemikalieområden. Har Ni frågor kring dessa eller önskar detaljerad information om en viss ändring som berör er verksamhet, kontakta gärna oss. Vi förtydligar, förenklar, tolkar svårläst lagtext och svarar på era frågor på ett professionellt och konstruktivt sätt.

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sju växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sex växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid och ett med ämnet tiametoxam. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, imidakloprid och tiametoxam bara får godkännas för användning i fasta (permanenta) växthus eller för att behandla utsäde och plantor som är avsedda att användas enbart i fasta växthus. Grödan och behandlade plantor måste under hela sin livscykel befinna sig i ett fast växthus.

Godkännandena återkallas från den 19 september och med en anståndperiod för att få överlåta och använda medlen till den 19 december 2018. Läs mera:

https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/kemikalieinspektionen-aterkallar-godkannanden-for-vaxtskyddsmedel-med-neonikotinoider/

 

Förbud mot farliga ämnen i textilier

CMR-ämnen förbjuds i skor och varor av textil, såsom kläder, lakan, handdukar och inred­ningstextilier som konsumenter kommer i kontakt med. Detta innebär att tyger i bilar, bussar och möbler i offentliga miljöer också kommer att omfattas. Syftet med förbudet är att minska användarnas exponering för ämnena.

CMR-ämnen är ämnen som är cancerframkallande, skadliga för arvsmassan (mutagena) eller som kan störa fort­plant­nings­förmågan (reproduktionstoxiska).

På listan över ämnen står fyra särskilt farliga metaller: kadmium, krom, arsenik och bly samt ett antal särskilt farliga ftalater (se mer nedan). Delar som är gjorda av skinn och läder omfattas inte eftersom de normalt innehåller andra slags ämnen än de som finns i textilmaterial. Förbudet är preliminärt avsett att införas i slutet av 2020. Läs mera:

https://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-9-15-farliga-kemiska-amnen-i-textil.pdf

 

Ftalater

Mjukgjorda delar i varor får inte innehålla ftalater som betecknas vanligen med förkortningarna DEHP, BBP, DBP och DIBP om halten överskrider ett gränsvärde på 0,1 viktprocent. Gränsvärdet gäller både som enskilt ämne och summan av alla fyra ftalaterna.

Ftalater är en grupp ämnen som används för att mjukgöra plast och förekommer i exempelvis textiltryck. Det finns redan en Reach-begränsning för tre av ftalaterna i leksaker och barnavårdsprodukter. Den begränsningen utökas till att också omfatta ftalaten DIBP.

Den nya delen av begränsningen gäller mjukgjorda delar i varor med några få undantag. Undantagen gäller industriell användning eller inom jordbruk om det sker utomhus och utan långvarig kontakt med hud eller slemhinnor. Ett annat undantag gäller för mätinstrument. För att undvika dubbelreglering undantas också sådana användningar som redan finns i Reach eller annan lagstiftning. Ändringen gäller från och med den 22 juli 2019. Vissa delar till bilar och flygplan ges längre tid för anpassning till de nya reglerna och kommer att börja gälla 2023. Läs mera:

https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/eu-landerna-har-rostat-ja-till-forbud-mot-mjukgorande-ftalater-i-varor/

 

Nytt EU-projekt för att förenkla kommunikation till konsumenter

AksREACH är en mobilapplikation för och företagare, där de kan ställa frågor samt skanna en varas streckkod och spåra därmed ägaren av koden. Företagare kommer att ha möjlighet att komplettera information i tillgänglig databas i syfte att på ett smidigt sätt uppfylla sin informationsskyldighet genom att identifiera SVHC i sina varor.

Informationen som är tänkt att förmedlas via appen gäller ämnen som betraktas som särskilt farliga på den så kallade kandidatförteckningen. Där finns för närvarande 191 ämnen som exempelvis är cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I den europeiska kemikalielagstiftningen Reach finns krav på att företag ska lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan. Konsumentfrågor kan ställas redan idag, medan applikationen kommer att vara allmänt tillgänglig i 13 EU-länder i april 2019 och i hela EU i oktober 2020. Företag kan mata in data redan från januari 2019. Åtgärderna ger företagare möjlighet att lägga information i databasen i förväg samt marknadsföra sina SVHC-fria varor. Det finns möjlighet att anmäla sig för testning. Läs mera:

https://www.askreach.eu/

https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/mobil-app-for-effektivare-kommunikation-svara-pa-var-foretagsenkat/

 

Ämnen i ATP 10 del 3 får bindande klassificering och märkning fr.o.m. den 1 december 2018

  • Att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning.
  • Att tabell 3.1 i bilaga VI anpassas för att kunna inkludera harmoniserade ATE-värden. ATE står för uppskattad akut toxicitet och används huvudsakligen för att beräkna akut toxicitet av en blandning.
  • Att tabell 3.1 ändras till tabell 3 och att hänvisningar till tabellen anpassas därefter.
  • Att anmärkning P, som gäller för vissa komplexa oljebaserade ämnen i del 3, ändras så att även om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande ska ändå vissa skyddsangivelser användas.
  • Att två nya anmärkningar, 8 och 9, tillförs i bilaga VI och handlar om att vissa ämnen inte behöver klassificeras som cancerframkallande respektive mutagent om det kan visas att den högsta teoretiska halten av formaldehyd som kan frisättas, oberoende av källa, i den blandning som släpps ut på marknaden understiger 0,1 % respektive 1 %. Läs mera:

https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/ny-teknisk-anpassning-av-regler-for-klassificering-och-markning/

 

Ämnen i ATP11 bilaga IV ska finnas på svenska fr.o.m. den 1 december 2019

Ämnena angivna i bilaga VI till CLP-förordningen ska nu anges på svenska i den svenska språkversionen av CLP-förordningen. Tidigare har namnen på ämnena i bilaga VI endast angetts på engelska i samtliga språkversioner. Enligt CLP-förordningen måste märkningen skrivas på det eller de officiella språk som gäller i det medlemsland där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden. Detta gäller även namn på de ämnen som ska anges i märkningen. Ändringen innebär att det kan uppstå behov för att uppdatera märkningen för kemiska produkter som företag släpper ut på marknaden, så att de kemiska namnen överensstämmer med de som anges i bilaga VI. Läs mera:

https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/ny-teknisk-anpassning-av-regler-for-klassificering-och-markning/

 

Svenskt förslag på harmoniserad klassificering för titandioxid (TiO2)

Sverige diskuterar att fastställa en harmoniserad klassificering av titandioxid i cancerframkallande kategori 2 ”Misstänks kunna orsaka cancer vid inandning” i enlighet med hygieniska gränsvärden i arbetslagstiftningen i stället för CLP.

 

Harmoniserad information till Giftinformationscentralen

Importörer och nedströmsanvändare ska lämna information om farliga blandningar för både konsumentanvändning (1 jan 2020), yrkesmässig användning (1 jan 2021) och industriell användning (1 jan 2025) till Giftinformationscentralen innan de släpps ut på marknaden.

 

EU:s biocidförordning: Isopropanol (IPA) + Etanol

Översynsprogrammet är förlängt till 2024, bl.a. pga. Brexit. Detta innebär att andra länder måste ta över testerna. Etanol har övergångsregler vilket innebär att inget krav på godkännande krävs. IPA kräver däremot godkännande av produkten som ska skickas in till behörig myndighet i förtid. Blandning IPA + Etanol behöver inte godkännande eftersom övergångsreglerna gäller. Läs mera:

https://www.kemi.se/global/om-kemikalieinspektionen/seminarier-och-utbildningar/eu-information-20181010/4.-aktuellt-i-eus-biocidforordning.pdf

 

Nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter fr.o.m. den 1 juli 2018

För att minska spridningen av små plastpartiklar i miljön finns ett svenskt förbud mot att sälja kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar med rengörande, skrubbande eller polerande effekt. Förbudet omfattar produkter som är avsedda att sköljas av eller spottas ut efter att de använts på hud, hår, slemhinnor eller tänder, exempelvis tvål med skrubbande effekt eller tandkräm med polerande effekt. Förbudet avser plastpartiklar i fast form som är mindre än 5 millimeter i någon dimension och som är olösliga i vatten. Det finns ingen nedre gräns för storleken på partiklarna vilket betyder att även plastpartiklar i nanoform omfattas. Plastpartiklar som enbart består av naturligt förekommande polymerer, till exempel cellulosa, omfattas inte av förbudet. Förbudet gäller från den 1 juli 2018, men produkter som tillhandahållits på svenska marknaden före detta datum får fortsätta att säljas fram till den 1 januari 2019. Denna övergångsperiod ger företagen möjlighet att sälja ut sina kvarvarande lager. Läs mera:

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/regler-som-endast-galler-i-sverige/nationella-begransningar-och-forbud/svenska-regler-om-plastpartiklar-i-kosmetiska-produkter

 

KEMI:s förslag för krav på rapportering av PFAS-ämnen

Kemikalieinspektionens har lämnat förslag om införande av rapporteringskrav för högfluorerade ämnen i syfte att öka kunskapen om hur PFAS används. Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara och har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige

Förslaget innebär att företag som i dag rapporterar till Kemikalieinspektionens produktregister även måste ange om produkterna innehåller avsiktligt tillsatta PFAS-ämnen. Detta ska gälla oavsett i vilken halt ämnena förekommer, men själva halten kommer inte att behöva rapporteras.

Kemikalieinspektionen planerar att de ändrade föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Detta skulle innebära att det första tillfället då företagen är skyldiga att lämna uppgifter om PFAS till produktregistret blir vid den rapportering som ska göras senast i februari 2020. Företag som har en årsomsättning under fem miljoner kronor föreslås vara undantagna från kravet på PFAS-rapportering. Läs mera:

https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/kemikalieinspektionen-foreslar-krav-pa-rapportering-av-pfas-amnen/

 

Endast explosivegenskaper anges i säkerhetsdatabladen avsnitt 2.2

Avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet beskriver farliga egenskaper. Detta är uppdelat i två underavsnitt: 2.1 Klassificering och 2.2 Märkningsuppgifter. I 2.1 ska produktens fullständiga klassificering anges. I 2.2 ska innehållet i märkningen enligt CLP anges. När det gäller explosiva produkter finns särskilda bestämmelser för märkning i CLP-förordningen. Det är alltså uppgifterna i märkningen anpassade till dessa krav som ska anges i 2.2. För explosiva produkter blir det då endast piktogram GHS01 (Brisad) och tillhörande signalord, faroangivelser och skyddsangivelser som anges. Läs mera:

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt–explosivt/Klassificering–markning/CLP/CLP-markning-av-explosiva-varor/

 

Förslag på nya hygieniska gränsvärden träder i kraft vid årsskiftet.

Ändringarna genom 2017/164/EU omfattar nya indikativa gränsvärden för 31 ämnen. 25 av dessa ämnen har bindande gränsvärden i Sverige. För 18 av dessa kommer gränsvärdena att sänkas. För 6 ämnen saknas gränsvärde i Sverige. Dessa ämnen får bindande gränsvärden i föreskriften. Övriga ämnen får behålla sina gränsvärden då de är samma eller lägre än i direktivet.
Arbetsmiljöverket väntas ta beslut om de nya gränsvärdena sent i december eller i början av 2018. Gränsvärdena beräknas implementeras och träda i kraft  senast 21 augusti 2018. Läs mera:

https://www.av.se/globalassets/filer/om-oss/remisser/2016-048854-remisshandlingar-hygieniska-gransvarden.pdf?hl=Hygieniska gränsv

Sanktionsväxling föreslås i utredning

De flesta av Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar om misstänkta miljöbrott leder inte till någon påföljd för företagen. En ny rapport från Kemikalieinspektionen visar att 87 procent av anmälningarna från åren 2012 till 2016 har lagts ner. I utredningen SOU 2017:63 som lämnades till regeringen i juni föreslås att inspektörerna direkt skall kunna skriva ut böter istället för att det går omvägen till en åklagare.

Läs mera:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/manga-anmalningar-om-misstankta-kemikaliebrott-laggs-ner/

Det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds i EU
En ny begränsning av PFOA har införts i Reach-förordningen. Begränsningen börjar gälla den 4 juli 2020. Efter detta datum får inte PFOA, PFOA-salter eller PFOA-besläktade ämnen tillverkas eller släppas ut på marknaden. De får inte heller användas för att framställa andra ämnen, blandningar eller varor, eller ingå som beståndsdel i andra ämnen, blandningar och varor.

Läs mera:

http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/begransning/aktuellt-om-begransningar

EU listar högfluorerat ämne som särskilt farligt efter förslag från Sverige

Det mycket svårnedbrytbara ämnet perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) kommer att läggas till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, efter ett förslag från Sverige. I samma veva har EU:s medlemsländer identifierat bisfenol A som hormonstörande för människor.

Lär mera:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/eu-listar-hogfluorerat-amne-som-sarskilt-farligt-efter-forslag-fran-sverige/

Äldre märkning upphör att gälla

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.

Läs mera:

http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp—klassificering-och-markning/aldre-markning-upphor-att-galla

Anmäl alla dina produkter till Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen (GIC) är det organ i Sverige som, enligt EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45, är utsett att ta emot information om innehåll i kemiska produkter som klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter. Företag är alltså skyldiga att se till att GIC har tillgång till den information som GIC behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Giftinformationscentralens uppgift är att informera allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akut förgiftning. Anmäl alla dina kemiska produkter eller kontakta oss så gör vi det.

Läs mera: https://giftinformation.se/nya-kemiska-produkter/

Pennor, toner och bläck – Ska märkas

Pennor, toner och bläck är att betrakta som en kemisk produkt i en behållare och ska då märkas om det kemiska innehållet är klassificerat som farligt. Efter den 1 januari 2017 kommer KemI att genomföra tillsyn för att kontrollera detta.

Mera information:

Kontakta Amasis Konsult AB, Michael Rundin 08-27 48 42

 

Ny rapport: Användningen av högfluorerade ämnen bör upphöra på sikt

Användning av högfluorerade ämnen, PFAS, som kan förorena miljön, bör upphöra på sikt enligt Kemikalieinspektionens delrapport, som överlämnas till regeringen.

Läs mer:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2016/ny-rapport-anvandningen-av-hogfluorerade-amnen-bor-upphora-pa-sikt/

 

Äldre nyheter

Amasis Konsult AB

Storgatan 25
171 63 SolnaTel 08-27 48 42


info@amasis.se

favicon

Organisationsnr.

556510-6837