Starta Eget

Ska Du starta egen verksamhet och sälja kemikalier?

Det är en hel del saker att tänka på. För att du ska uppfylla alla myndighetskrav med din kemikaliehantering finns det ett antal uppgifter som måste göras direkt och på lite sikt.

Verksamhetsanmälan

Du måste anmäla din verksamhet omgående till Kemikalieinspektionen.

Svenskt säkerhetsdatablad

Redan vid första leverans till kund måste du kunna befoga ett svenskt säkerhetsdatablad. Anledningen är att kunden ska kunna hantera produkten rätt och följa de råd som säkerhetsdatabladet innehåller beträffande skyddsutrustning. Säkerhetsdatabladet behöver endast skickas till professionella användare. Säljer du via butik så skall butiksinnehavaren ha ett exemplar. Det räcker sällan med att använda ett svenskt säkerhetsdatablad som är utformat utomlands. Man måste ta hänsyn till alla svenska särbestämmelser som gäller här. Vi kan reglerna. Låt gärna oss utforma säkerhetsdatablad åt Dig!

Svensk varningsetikett

Är din produkt märkningspliktig behöver Du märka produkten på svenska med svenska fraser. Kontrollera dessa fraser mot uppgifterna i säkerhetsdatabladet. De måste matcha exakt. Observera att märkningen till konsument innehåller fler fraser. Detta är viktigt om produkten ska säljas via detaljhandeln. Kontrollera om produkten behöver taktil märkning (upphöjd varningstriangel) eller barnskyddande förslutning.

Anmälan till Giftinformationscentralen

För att din kund i en nödsituation ska kunna få råd från sjukvårdspersonal via nödnummer 112 bör du anmäla produkten till Giftinformationscentralen.

Anmälan till Klassificerings- och märkningsregistret

Anmälan av de ämnen som ingår i din produkt ska anmälas till ECHA klassificerings- och märkningsregister. Denna anmälan ska ske inom en månad från det att du har börjat sälja produkten.

Anmälan till ämnesregistret enligt REACH

Köper du in mer än ett ton av ett specifikt ämne utanför EU så ska detta anmälas till den europeiska kemikaliemyndigheten. Köper du in flera produkter med liknande sammansättningar så adderar man ihop de ämnen som är identiska. Kommer man då över ett ton ska detta ämne anmälas.

Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister

Året efter din första försäljning av kemikalier ska du anmäla produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister. Du behöver ta kontakt med tillverkaren för att kunna redovisa exakt recept. Tag hjälp med detta. Det är inte alla tillverkare som lämnar ut denna information. Kontakta oss så att vi kan bli länken mellan tillverkare och importör för att säkerställa sekretess av receptet.

För specifika produkter gäller särskilda regler

Giftigt eller starkt frätande produkter

Om du ska sälja en giftig eller starkt frätande produkt behöver du ett tillstånd från din lokala Länsstyrelse för att få sälja. Det är viktigt att söka tillstånd innan du börjar med försäljningen.

Biocid, växtskyddsmedel

Om du ska sälja en biocid eller ett växtskyddsmedel så måste du också ha tillstånd av Kemikalieinspektionen för detta innan någon försäljning kan ske.

Desinfektionsmedel

Om du ska sälja ett desinfektionsmedel så krävs tillstånd av den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, för detta innan någon försäljning kan ske.

Rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel har specifika krav för att få säljas. Om du säljer till konsument måste du dels ha medicinsk information på din hemsida dels en kort innehållsförteckning på förpackningen. Tensiderna i produkten måste vara nedbrytbara.

Härdplaster

Innehåller din produkt härdplaster ska du på säkerhetsdatabladet ange en referens till gällande svensk förordning om detta. En professionell användare måste i vissa fall genomgå regelbunden läkarkontroll.

Farligt gods för transport

Om din produkt är farligt gods för transport, vilket framgår av avsnitt 14 i säkerhetsdatabladet från tillverkaren, så krävs det en hel del kunskaper för att skicka godset med en transportör. Det kan vara möjligt att skicka dina produkter på undantag men det krävs kunskap för att avgöra om undantaget gäller för just dina produkter. Kontakta din lokala Säkerhetsrådgivare eller ring oss.

Och slutligen…

Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen!

Vi vägleder Dig steg för steg via regeldjungeln i din kemikalieförsäljning tills Du når toppen.