Miljö- och Kemikonsulttjänster

Utformning av säkerhetsdatablad på svenska

För att ett företag skall kunna sälja kemiska beredningar som innehåller ett eller flera hälsofarliga ämnen, krävs i Sverige att företaget upprättar ett säkerhetsdatablad på svenska. Säkerhetsdatablad innehåller information om den aktuella produktens hälso- och miljöfarliga egenskaper, risker kopplade till dessa samt beskriver eventuella skyddsåtgärder. Innehållet i och utformningen av ett säkerhetsdatablad regleras av bl.a. förordningar och rekommendationer utgivna av olika myndigheter, såsom Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, osv.

Amasis Konsult AB klassificerar ämnen och beredningar enligt Kemikalieinspektionens och andra myndigheters förordningar samt utformar säkerhetsdatablad tillsammans med lagstadgad utredning.

I utredningen genomförs klassificeringen av produkten i fråga för att identifiera de hälso- och miljöfarliga egenskaperna. I samband med klassificeringen tas fram olika toxikologiska och ekotoxikologiska värden för de ingående ämnena för att göra bedömningen så exakt som möjligt. Vidare utformas ett säkerhetsdatablad med utredningen som underlag.

Utformning av säkerhetsdatablad för andra länder

Säkerhetsdatabladet skall också följa landets förordningar från olika myndigheter beträffande sitt innehåll. Amasis Konsult AB utformar säkerhetsdatablad i samtliga nordiska länder och vissa europeiska länder enligt lokala föreskrifter i respektive land.

Varningsetiketter

Hälsofarliga kemikalier måste vara märkta med svensk text för att få säljas i Sverige. Amasis Konsult AB tar fram tryckoriginal till etiketter för hantering enligt Kemikalieinspektionens förordningar, varningstext och innehåll med symboler/piktogram samt annan information – till exempel kundens logotyp och eventuella bruksanvisningar.

Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister

Företag som importerar mer än 100 kg av en kemisk produkt per år måste anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister. Amasis Konsult AB hjälper kunder att anmäla kemiska produkter. För att kunna göra en anmälan till produktregistret krävs redovisning av fullständigt recept. Amasis Konsult AB upprättar konfidentialavtal med tillverkaren och anmäler produktens fullständiga sammansättning.

Anmälan till Giftinformationscentralens databas

Giftinformationscentralen erbjuder rådgivning dygnet runt med hjälp av vårdpersonal på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Om man anger deras namn på säkerhetsdatablad skall en anmälan göras till Giftinformationscentralens databas. Amasis Konsult AB upprättar dokumentation för direkt anmälan till databasen.

Utbildning i miljövård och kemikaliehantering

Amasis Konsult AB erbjuder miljöutbildning för företagets personal (specifik utbildning i hantering av farliga ämnen och beredningar, riskanalys, åtgärder och skydd för kemikalier i arbetsmiljön, samt tolkning av skyddsinformation såsom säkerhetsdatablad och etiketter). Utbildningen kan även innefatta utbildning enligt ADR 1.3 för avsändning av farligt gods.

Kemikalieutredningar, riskbedömningar och skyddsblad

Amasis Konsult AB går igenom företagets hantering av kemikalier i produktionen och utformar rapport för riskbedömning. Amasis Konsult AB tar fram skyddsblad för personalen på arbetsplatsen och förenklad märkning som förstås av alla.

Säkerhetsrådgivning kring farligt gods

Enligt ett EU-direktiv och lag från den första januari 2000 måste alla företag som transporterar och hanterar farligt gods ha en Säkerhetsrådgivare kopplad till verksamheten. Säkerhetsrådgivare examineras av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för transportslagen väg, järnväg, sjö och flyg. Säkerhetsrådgivarens uppgifter är att förebygga olyckor i samband med hantering av farligt gods. De konkreta uppgifterna kan bestå av övervakning av bestämmelser, rådgivning och anvisningar, årlig rapport till företagsledningen, samt utbildning till berörd ledning och personal.

Anmälnings- och tillståndsärenden

Vi hjälper dig att upprätta en komplett anmälan eller tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Amasis Konsult AB upprättar ärenden inom prövningsnivåerna B- och C-verksamhet.

Upprättande av Byggvarudeklarationer och BASTA

Vi upprättar Byggvarudeklarationer på svenska och engelska enligt Föreningen för Byggvarudeklarationer. I samarbete med tillverkare och återförsäljare av byggprodukter kartläggs produktens miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. Dvs. från produktionsskedet av produkten, distribution, byggskedet och avfallshantering. Vi hjälper även till vid kartläggning av byggprodukterna enligt BASTA-systemet egenskapskriterier och Sunda Hus.