Säkerhetsdatablad & varningsetiketter

Utformning av säkerhetsdatablad på svenska


För att ett företag skall kunna sälja kemiska beredningar som innehåller ett eller flera hälsofarliga ämnen, krävs i Sverige att företaget upprättar ett säkerhetsdatablad på svenska. Säkerhetsdatablad innehåller information om den aktuella produktens hälso- och miljöfarliga egenskaper, risker kopplade till dessa samt beskriver eventuella skyddsåtgärder. Innehållet i och utformningen av ett säkerhetsdatablad regleras av bl.a. förordningar och rekommendationer utgivna av olika myndigheter, såsom Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, osv.

Amasis Konsult AB klassificerar ämnen och beredningar enligt Kemikalieinspektionens och andra myndigheters förordningar samt utformar säkerhetsdatablad tillsammans med lagstadgad utredning.

I utredningen genomförs klassificeringen av produkten i fråga för att identifiera de hälso- och miljöfarliga egenskaperna. I samband med klassificeringen tas fram olika toxikologiska och ekotoxikologiska värden för de ingående ämnena för att göra bedömningen så exakt som möjligt. Vidare utformas ett säkerhetsdatablad med utredningen som underlag.

Utformning av säkerhetsdatablad för andra länder


Säkerhetsdatabladet skall också följa landets förordningar från olika myndigheter beträffande sitt innehåll. Amasis Konsult AB utformar säkerhetsdatablad i samtliga nordiska länder och vissa europeiska länder enligt lokala föreskrifter i respektive land.

Varningsetiketter


Hälsofarliga kemikalier måste vara märkta med svensk text för att få säljas i Sverige. Amasis Konsult AB tar fram tryckoriginal till etiketter för hantering enligt Kemikalieinspektionens förordningar, varningstext och innehåll med symboler/piktogram samt annan information – till exempel kundens logotyp och eventuella bruksanvisningar.

Säkerhetsdatablad & varningsetiketter