Säkerhetsrådgivning kring farligt gods

Säkerhetsrådgivning


Enligt ett EU-direktiv och lag från den första januari 2000 måste alla företag som transporterar och hanterar farligt gods ha en Säkerhetsrådgivare kopplad till verksamheten. Säkerhetsrådgivare examineras av MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) för transportslagen väg, järnväg, sjö och flyg. Säkerhetsrådgivarens uppgifter är att förebygga olyckor i samband med hantering av farligt gods. De konkreta uppgifterna kan bestå av övervakning av bestämmelser, rådgivning och anvisningar, årlig rapport till företagsledningen, samt utbildning till berörd ledning och personal.

Säkerhetsrådgivning kring farligt gods