skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

CLP och ATP

Hur kemiska produkter som släpps ut på marknaden inom EU ska klassificeras och märkas regleras huvudsakligen i CLP-förordningen. Förordningens bilaga VI innehåller ämnen med så kallad harmoniserad klassificering vilket innebär bindande verkan för distributörer vad gäller klassificering och märkning av dessa ämnen. Denna bilaga uppdateras regelbundet genom tekniska anpassningar som kallas för ATP:er.

SENASTE ÄNDRINGAR

Den senaste anpassningen har ATP 18 nyligen blivit antagen av EU-kommissionen. Den inkluderar 39 nya ämnen varav flera har en bindande klassificering som cancerframkallande, skadlig för arvsmassan och/eller kan störa fortplantningsförmågan (CMR). Som exempel kan nämnas ämnet melamin som har fått en klassificering som cancerframkallande i kategori 2.

Dessutom har även 17 redan befintliga i bilaga VI ämnen uppdaterats genom en harmoniserad klassificering och märkning. Bisfenol A har exempelvis blivit numera bindande klassificerat och märkt som kategori Akut 1 och Kroniskt 1 i faroklassen Farligt för vattenmiljön (GHS09).

Ämnet naftylen-1,5-diisocyanat har däremot blivit struket från bilagan.

HUR PÅVERKAR ÄNDRINGEN DINA PRODUKTER?

Om några av dina produkter innehåller något av de nyligen ändrade ämnena i bilaga VI, behöver du utvärdera dina produkter på nytt för att se om den nuvarande klassificeringen och märkningen har påverkats. Eventuella ändringar i klassificeringen och märkningen av en produkt kan även innebära ändringar i krav i CLP-förordningen och kringliggande lagstiftningen, såsom tranportreglerna, avfallsreglerna, föreskrifterna och skyddsåtgärder, etc. Har någon av dina produkter blivit klassad som cancerframkallande, skadlig för arvsmassan eller störande för fortplantningsförmågan (CMR-klassificering i kategori 1A eller 1B) innebär detta att produkten inte får säljas till allmänheten i enlighet med regleringen i Reach-förordningen. Detta kan exempelvis medföra att försäljningen till allmänheten av den konkreta produkten stoppas helt och hållet eller att tillverkaren ersätter de farliga ämnen i recepturen med alternativa substanser.

ÖVERGÅNGSPERIOD TILL 23 NOVEMBER 2023

Ändringsförordningen trädde i kraft den 23 maj 2022. Dock har leverantörer av ämnen och blandningar möjlighet att uppdatera och anpassa klassificering, märkning och förpackning för sina produkter och att sälja ut befintliga lager fram till den 23 november 2023. Övergångsperioden ger också leverantörerna tid att anpassa sig till krav i andra regelverk, i såväl EU-gemensamma som nationella regler.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG

Under övergångsperioden får ändringsförordningen tillämpas, men det utgör inget krav. Vi föreslår dock att du är ute i god tid och ser över dina produkter och dess innehåll samt eventuella säkerhetsdatablad. Det kan saknas underlag för vissa och förfrågningar måste ske hos leverantören, vilket kan vara tidskrävande. Bedömningar och eventuella lösningar behöver också sättas in i och anpassas till verksamhetens kontext och ändamål. Kontakta oss och vi hjälper dig med det analytiska arbetet och kontaktar din leverantör för att samla in all nödvändig dokumentation. Vi gör också en bedömning vilka regler som påverkas av eventuella ändringar och ger dig klara och tydliga råd hur du bör gå till väga. Vår expertis är till för att underlätta ditt företagande och få mer tid att njuta av dina framgångar.

Källa: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp-forordningen/amnen-med-eu-gemensam-klassificering-och-markning—atp-18

0 komentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top