Skip to content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Byggvarudeklaration

Byggvarubedömningen, SundaHus, eBVD och BASTA

Byggvarudeklaration

En byggvarudeklaration innehåller utförlig information om en byggvara. Denna information avser anvisningar om hur varan ska hanteras i bygg-, bruks- och avfallskedet. Vidare innehåller dokumentet även uppgifter om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel. En fullständig byggvarudeklaration utgör ett underlag för bedömning och registrering hos Byggvarubedömningen, SundaHus, eBVD och BASTA samt för val och prioritering av byggvaror ur miljösynpunkt. 

Vad betyder byggvarudeklaration (BVD)

Byggvarudeklarationen (BVD) är ett dokument som ger er möjlighet att göra ett miljövänligt och på lång sikt effektivt val av byggvaror i er verksamhet. Med fullständig information samlad från såväl leverantörer som olika databaser i byggvarudeklarationen, förstår ni vilka risker er verksamhet kan medföra och hur dessa kan förebyggas. Nu kan ni även göra en elektronisk registrering av er deklaration via eBVD, vars innehåll är överenskommet av branschens olika aktörer.

Vad ska en byggvarudeklaration innehålla

Det finns inget lagstöd som anger att byggvarudeklaration ska fyllas i och vad den ska innehålla. Byggbranschen rekommenderar dock starkt för företag att skapa BVD för deras byggvaror. Byggvarudeklaration bör innehålla utförlig redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter ska även säkerhetsdatablad tillhandahållas.

Byggvarubedömning

Byggvarubedömningen är ett verktyg som, genom att utvärdera och tillhandahålla information om miljöbedömda byggvaror, arbetar för att påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Miljöbedömningen genomförs utifrån kriterier som utvärderar ingående ämnens egenskaper och produktens livscykelpåverkan (miljöpåverkan vid tillverkning, användning och vid bortskaffande som avfall). Varan kan få bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. Registreringen innehåller produktens säkerhetsdatablad (kemisk produkt), tekniska specifikationer, innehållsdeklaration samt även resultat av emissionstester (för inomhusprodukter). Man kan även infoga monteringsanvisningar och underhållsdokument men dessa beaktas ej vid bedömning.

Byggvarubedömningen samarbetar med BASTA och har därför samma kriterier för ingående ämnen. Av byggvarubedömningen framgår om produkten har blivit bedömd som rekommenderad när det gäller ingående ämnen, vilket motsvarar att produkten kan registreras i BASTA.

LÄS MER

Miljövarudeklaration (EPD)

Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration – EPD) beskriver miljöegenskaper hos en produkt ur livscykelperspektiv. Den ger jämförbar information om varors miljöpåverkan och kan användas vid miljöanpassad upphandling.

Innehållet i EPD följer kategorier som är grundade på kriterier i standarden EN 15804 men även relevant information utöver dessa kriterier kan tas med. En EPD kan användas som ett kommunikationsverktyg, vilket beskriver relevanta aspekter av en varas miljöprestanda.

I och med den nya uppdateringen av EN15804 standarden, så är minsta omfattningen på en EPD modulerna A1-A3 + C och D. Det innebär på ren svenska att man tar med alla steg i produktionen av produkten fram till fabriksgrind (A1-A3), men att man även måste ta med miljöpåverkan av destrueringen av produkten när de går till avfallshantering efter användning (C och D). Det senare kan man såklart inte veta säkert, här gör vi antaganden över den vanligaste scenariot baserat på tillgänglig teknik och praxis. Nedan följer en lista med data som behövs samlas in för att utföra en sådan LCA studie:

 • Ingående material 
  • Mängd och typ av material som ingår i produkten
  • Leverantör 
  • Produktionsland, distans och transportmedel för transport till er produktion
  • Uppskattning på mängd inkommande förpackningsmaterial
 • Produktion 
  • Energianvändning, emissioner till luft och vatten, avfall etc. fördelat på produkt
  • Förpackningsmaterial av utgående produkt (pallar etc.)
 • Sluthantering av produkt
  • Hur går demonteringen av produkt till? Vilka maskiner krävs?
  • Grova uppskattningar på rimliga transportdistanser till avfallshanteringsanläggning
  • Vad händer med de ingående materialen
   • Återvinning
   • Förbränning
   • Deponering

Skillnad mellan BVD och EPD

Medan BVD utförligt redovisar produktens innehåll, EPD tar sikte på varans miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

BASTA

BASTA är ett register som innehåller information om produkter och varor som uppfyller BASTA-kriterierna och begränsar utfasnings- och riskminskningsämnen. BASTA följer den officiella svenska tolkningen av EU:s riktlinjer för sammansatta varor Artikel 33. För en sammansatt vara innebär detta att alla ingående komponenter som en gång varit varor i sig själva ska bedömas separat.

SundaHus

SundaHus är en privat aktör som genom ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning erbjuder en helhetslösning för att systematisera arbete med materialval och därmed fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. SundaHus skapar förutsättningar för ett effektivt arbete baserat på medvetna materialval.

LÄS MER

Registrering av byggvarudeklaration

Registrering av byggvarudeklaration sker genom Byggmaterialindustriernas portal. Registrering sker här av företagets hållbarhetsarbete och om företaget är certifierat. Produktens innehåll redovisas med ingående råvaror, miljöpåverkan i samband med produktion, distribution och byggskede. Information om rivning och avfallshantering skall även noteras och om produkter ger upphov till emissioner.

Byggvarudeklaration på engelska

Byggvarudeklaration kan också skapas och registreras på engelska i Byggmaterialindustriernas portal genom att man väljer språk i själva applikationen. Instruktionen finns även på engelska. Den engelska varianten kan vara viktig för att kunna kommunicera med en leverantör. Det blir ofta deras uppgift att tillhandahålla mer om produktens miljöpåverkan av råvaror och miljöpåverkan i samband med tillverkningen.

Så hur kan vi hjälpa?

Hjälp med Byggvarudeklarationer på svenska och engelska.

Vi upprättar elektroniska Byggvarudeklarationer på svenska och engelska enligt Byggmaterialindustrierna. I samarbete med tillverkare och återförsäljare av byggprodukter kartläggs produktens miljöpåverkan från ”vaggan till graven” – från produktionsskedet till distribution, från byggskedet till avfallshantering. Vi hjälper även till vid kartläggning av byggprodukterna enligt BASTA-systemet egenskapskriterier, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top