Skip to content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Säkerhetsdatablad

för kemiska produkter

Safety Data Sheet for Chemical Products

Säkerhetsdatablad är ett dokument som innehåller uppgifter om miljö- och hälsorisker och andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar. Distributörer och yrkesmässiga användare har rätt att få säkerhetsdatablad från en tillverkare eller leverantör även för produkter i konsumentförpackning. Konsumenter är emellertid inte berättigade att få det.

Företag som sätter ut kemiska produkter på marknader är ansvariga för att lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna för ett yrkesmässigt ändamål  och till den som säljer produkten vidare. Eftersom ett säkerhetsdatablad ska innehålla information om farliga kemiska beståndsdelar, yrkeshygieniska gränsvärden, bioackumulerings- och nedbrytbarhetsuppgifter, osv., kan det vara svårt och dyrt för småföretagare att ha dessa kunskaper på plats.

Dessutom kräver det regelbunden uppdatering. Att som en leverantör eller importör båda ha korrekta och uppdaterade uppgifter ifyllda i dokumentet, när en kund begär det, kan bli en riktig utmaning för ett försäljningsföretag. Detta kräver en särskild rutin och speciellt anpassade arbetsprocesser.

Vad är säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad är ett datablad som innehåller bland annat information om farliga ämnen (t.ex. brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga).  För att ett företag ska kunna sälja kemiska produkter innehållande farliga ämnen, krävs i regel att företaget upprättar ett dokument för respektive produkt – ett säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatablad ska vara lättlästa, tydliga och skrivna på svenska. Även information om den aktuella produktens hälso- samt miljöfarliga egenskaper och risker kopplade till de egenskaperna med eventuella skyddsåtgärder ska anges. Ett säkerhetsdatablad ska inkludera alla uppgifter, som är väsentliga för att förebygga skador på människor och miljö. Dokumentet ska vara anpassade till svenska förhållanden och följa nationella regelverk.

Varför behövs säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad ska ge en entydig bild av produktens farlighet så att informationen inte är motsägelsefull. Informationen i ett säkerhetsdatablad anpassas specifikt för produkten i syfte att minska riskerna vid hantering av denna produkt. Anvisningar för första hjälpen en kortfattad information om de viktigaste symptomen och effekterna ska finnas med.

Om omedelbar behandling krävs ska den beskrivas så att en person som saknar medicinsk utbildning kan förstå hur man ger den. Så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärderna eller innebära nya faror är tillgänglig, ska säkerhetsdatabladet uppdateras. Dokumentet ska även uppdateras när ett tillstånd har beviljats eller nekats eller när en begränsning har utfärdats.

Vilka produkter kräver säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad krävs för följande kemiska produkter:

 • Ämnen och blandningar klassificerade som farliga (t.ex. brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga).
 • Blandningar icke-klassificerade som farliga men innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser och 0,1 % för giftiga och miljöfarliga ämnen) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.
 • Blandningar som icke-klassificerade som farliga men innehåller minst ett ämne som har nationella hygieniska gränsvärden för exponering på arbetsplatsen.
 • Långlivade, bioackumulerande, toxiska (PBT-ämnen) ämnen och icke-farliga blandningar som innehåller låga halter av allergiframkallande ämnen.
 • Om produkten innehåller reproduktionstoxiska ämnen över 0,1 % Kat 1 och 2) som har effekter på amning eller via amning.

Uppdaterade blad ska lämnas till alla yrkesmässiga kunder som leverantören lämnat produkten till under de senaste 12 månaderna.

16 obligatoriska rubriker

Säkerhetsdatablad inkluderar 16 sektioner med obligatoriska rubriker och särskilt bestämd ordningsföljd.

 1. Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 2. Farliga egenskaper
 3. Sammansättning/Information om beståndsdelar
 4. Åtgärder vid första hjälpen
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. Transportinformation
 15. Gällande föreskrifter
 16. Annan information

Lagstiftning

Miljöbalken innehåller grundläggande bestämmelser avseende hantering av kemiska produkter och kravet om att skaffa sig kunskap. Dessa regler riktar sig till både tillverkare, importörer, säljare och användare av kemiska produkter. Huvudansvaret för hanteringen åligger tillverkare, importörer samt säljare och innefattar även en skyldighet att förebygga skador på människor och miljö.

Kemikalieinspektionen utfärdar föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som grundar sig på både nationell och europeisk lagstiftning. Kemikalier som anses vara farliga ska förses med ett säkerhetsdatablad och märkas med särskilda farosymboler. Saknas ett säkerhetsdatablad för en farlig kemisk produkt, riskerar företaget att få höga böter.

Så hur kan vi hjälpa?
Utforming och justering av säkerhetsdatablad

Krav på säkerhetsdatablad

Utifrån recepturen bedöma snabbt om ett säkerhetsdatablad behövs.

Särskilda regler

Utreda om några särskilda regler gäller för produkten (t.ex. om det är en tensid).

Klassificering och märkning

Göra en lagenlig analys och ta fram ett säkerhetsdatablad med klassificering och märkning.

Uppdatering av befintliga säkerhetsdatablad

Vi håller Dig uppdaterad om lagstiftningen har ändrats eller en allmän uppdatering av dina säkerhetsdatablad behövs.

Vi erbjuder hjälp med utformning av nya säkerhetsdatablad samt revision, justering och uppdatering av befintliga säkerhetsdatablad.

Produktion av ett nytt säkerhetsdatablad

Vi klassificerar ämnen och beredningar enligt Kemikalieinspektionens och andra myndigheters förordningar samt utformar säkerhetsdatablad tillsammans med en grundläggande kemikaliesäkerhetsutredning. I utredningen genomförs klassificeringen av produkten i fråga för att identifiera de hälso-och miljöfarliga egenskaperna. I samband med klassificeringen tas fram olika toxikologiska och ekotoxikologiska värden för de ingående ämnena för att göra bedömningen så exakt som möjligt. Vidare utformas det med utredningen som underlag.

Kontroll och uppdatering

Kontroll görs kontinuerligt av säkerhetsdatablad mot gällande lagstiftning. Nya bestämmelser kan utfärdas lokalt av svenska myndigheter (t.ex. hygieniska gränsvärden). EU kan också publicera nya förordningar och direktiv. Det kan t.ex. gälla nya harmoniserade klassificeringar av olika ämnen eller restriktioner av ämnen. För förordningen CLP som styr klassificering och märkning publiceras dessa nyheter i s.k. ATP (Adaptation to Technical Progress), ATP 1, ATP 2 etc. Förändringar kan även ske inom kemikalieförordningen REACH. Tillverkaren kan även ändra sina formuleringar. Dessa ändringar skall meddelas uppåt i distributionskedjan. När kunden då har ett nytt underlag från tillverkaren uppdateras det nuvarande bladet. Amasis bevakar och prenumererar på myndigheternas utgåvor av nya riktlinjer som kan påverka säkerhetsdatabladen. Vi bevakar den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) nyhetsbrev, nya förordningar från Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket. Vi meddelar kunden när vi ser att uppdatering behöver göras.

Översättning

Översättning av utländska säkerhetsdatablad kan inte göras av översättningsbyrå eller liknande. Visserligen skall säkerhetsdatablad följa EU förordningen REACH, bilaga II, men de svenska bladen måste kompletteras på en hel del punkter för att gälla i Sverige. Ett blad utformat på svenska i t.ex. Tyskland kan inte självklart gälla i Sverige. Detta kontrolleras kontinuerligt av Inspektörer från Kemikalieinspektionen. Specifika svenska regler måste infogas i avsnitt 4 (Åtgärder vid första hjälpen), svenska hygieniska gränsvärden i avsnitt 8 (Begränsningar av exponeringen/personligt skydd), toxikologiska- och ekotoxikologiska data om produkten eller ingående ämnen samt tolkning av dessa värden i avsnitt 11 och 12. Avfallskoder enligt Naturvårdsverket i avsnitt 13 (Avfallshantering) samt korrekta godsbenämningar för farligt gods enligt MSB i avsnitt 14 (Transportinformation).

Vi hjälper till med anpassningen av det svenska bladet så att det uppfyller den svenska särlagstiftningen och klarar en granskning av kunder och svenska myndigheter.

Säkerhetsdatablad för andra länder

Vi utformar säkerhetsdatablad för andra europeiska länder och enligt specifika regler som gäller i USA och Kanada. Vi kan även göra säkerhetsdatablad för länder i Asien. Grunden för utformningen av säkerhetsdatabladen ligger i det av FN utformade GHS systemet (Global Harmonized System). De flesta länder i världen har skrivit under på detta system. Då systemet består av olika byggstenar så har olika länder tagit till sig olika delar av GHS systemet. Vi utformar bladen enligt gällande regler i det land där säkerhetsdatabladet skall gälla genom att studera vilka delar som detta land har tagit till sig beträffande GHS systemet. Inom EU har vissa länder egna tilläggsregler som måste infogas. I Tyskland t.ex. har man olika vattenföroreningsklasser (WGK) som skall infogas i avsnitt 15.

Säkerhetsdatabladet skall också följa landets förordningar från olika myndigheter beträffande sitt innehåll. Vi kan hjälpa att utföra dokumentationen i samtliga nordiska länder och vissa europeiska länder enligt lokala föreskrifter i respektive land.

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top