skip to Main Content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Etiketter för transport av farligt gods

Varningsetiketter och skyltar ska användas vid transport av farligt gods för att i första hand ge information till räddningstjänsten vid en olycka men även upplysa medtrafikanter. Kollin ska vara märkta och etiketterade, och fordon, containrar och järnvägsvagnar ska vara försedda med skyltar och i vissa fall storetiketter. Det ställs krav på både avsändare, transportör och mottagare vid hantering av farligt gods. 

Vad är varningsetiketter 

Varningsetiketter är avsedda för kollin klassade som farligt gods och består av diamantformade etiketter som informerar om fara såsom explosivt, brandfarligt, frätande, giftigt och/ eller miljöfarligt, i gods vid hantering och transport. Dessa etiketter placeras på utsidan av containrar, tankar, fordon och järnvägsvagnar. Det finns även etiketter i större format, 250 mm x 250 mm.

Typer är varningsetiketter

Varningsetiketter förekommer i olika färger, där orangea generellt används för explosiva ämnen, röda för brandfarliga substanser, gröna för icke-brandfarliga och icke giftiga gaser medan vit etikett med dödskalle med korsande benknotor gäller giftiga gaser. Det finns vidare särskilda markeringar för brandfarliga fasta samt självreaktiva och självantändande ämnen. Blåa etiketter avser ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten och gula varningsetiketter betecknar oxiderande ämnen. Organiska peroxider får särskild utformning, likaså giftiga ämnen, smittförande ämnen samt radioaktiva ämnen. Frätande substanser och även miljöfarliga ämnen får egen respektive utformning.

Märkning av farligt gods

Vissa typer och mängder av farliga gods har andra märkningskrav än enbart varningsetiketter. Det innebär att kollin, containrar, tankar, fordon och järnvägsvagnar ska tillföras ytterligare märkning än varningsetiketter.  För att kunna avgöra om ytterligare märkning behövs och hur den ska se ut, är det viktigt att exakt veta vilka ämnen som transporteras och i vilken mängd. Exempel på märkning kan vara miljöfarlighetsmärkning, UN-nummer och ”overpack”.

Lista över farosymboler och piktogram

Etiketter Farligt Gods Explosiva ämnen Och Föremål

Explosiva ämnen och föremål

Exploderande bomb i svart på orange botten (riskgrupper 1.1 –1.3) eller svarta siffror på orange botten (riskgrupp 1.4 – 1.6)

Brandfarliga Gaser I Vit

Brandfarliga gaser

Flamma, kan utföras i vit på röd bakgrund, siffran ”2” i nedre hörnet

Ej Brandfarliga Giftiga Brandgaser Vit

Gaser, ej brandfarliga, ej giftiga

Gasflaska, kan utföras i vit på grön bakgrund, siffran ”2” i nedre hörnet

Ej Brandfarliga Giftiga Brandgaser Svart

Gaser, ej brandfarliga, ej giftiga

Gasflaska, kan utföras i svart på grön bakgrund, siffran ”2” i nedre hörnet

Varningsetiketter Giftiga Gaser

Giftiga gaser

Utförs på vit bakgrund. Symbol – dödskalle med korsande benknotor. Siffran ”2” i nedre hörnet.

Brandfarliga Vatskor I Svart

Brandfarliga vätskor

Flamma som symbolen, kan utföras i svart på röd bakgrund. I nedre hörnet finns siffran 3.

Brandfarliga Vatskor Vit

Brandfarliga vätskor

Flamma som symbolen, kan utföras i vit på röd bakgrund. I nedre hörnet finns siffran 3.

Brandfarliga Fasta ämnen, Varningsetiketter

Brandfarliga fasta ämnen, klass 4

Svart på vit bakgrund med sju lodräta röda ränder. Symbolen är i form av flamma med siffran ”4” i nedre hörnet.

Självantändande ämnen

Självantändande ämnen

Vit övre hälften med flamma i svart och röd nedre hälften med siffran ”4” i hörnet.

Ämnen Som Utvecklar Brandfarlig Gas Vid Kontakt Med Vatten Vit

Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Blå bakgrund med vit flamma med siffran ”4” i nedre hörnet.

Ämnen Som Utvecklar Brandfarlig Gas Vid Kontakt Med Vatten Svart

Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Blå bakgrund med svart flamma med siffran ”4” i nedre hörnet.

Oxiderade ämnen, Varningsetiketter

Oxiderande ämnen

Gul bakgrund med en flamma över en cirkel i svart med siffran ”5.1” i nedre hörnet.

Organiska Peroxider Vit

Organiska peroxider

Flamma placerad i vit på röd (övre halvan) och gul (nedre halvan) bakgrund med siffran ”5.2” i nedre hörnet.

Organiska Peroxider Svart

Organiska peroxider

Svart på röd (övre halvan) och gul (nedre halvan) bakgrund med en flamma och siffran ”5.2” i nedre hörnet.

Farligt Gods Märkning Etiketter - Giftiga ämnen

Giftiga ämnen

Korsande benknotor med en dödskalle i svart på vit bakgrund och siffran ”6” i nedre hörnet.

Smittforande Amnen

Smittförande ämnen

Cirkel överlagrad med tre skärformade tecken och uppgifter som överlagrar en cirkel i svart på en vit bakgrund och siffran ”6” i nedre hörnet.

Radioaktiva Amnen

Radioaktiva ämnen

Svart strålningssymbol på vit bakgrund. Kategori I, vit.

Radioaktiva Amnen Gul

Radioaktiva ämnen

Övre halvan gul med vit kant, nedre halvan vit. Kategori II, gul.

Radioaktiva ämnen

Övre halvan gul med vit kant, nedre halvan vit. Kategori III, gul.

Etiketter Farligt Gods Radioaktiva Amnen 3

Radioaktiva ämnen (Fissila ämnen)

Vit bakgrund med text i svart placerad på etikettens övre hälft: ”FISSILE”, i ett fält med svart inramning på etikettens nedre hälft: ”CRITICALITY SAFETY INDEX”.

Frätande ämnen

Frätande ämnen

Vätskor i svart som hälls ur två provrör och angriper en hand och ett metallstycke på vit bakgrund (övre halvan), svart bakgrund med vit kant (nedre halvan) och siffran ”8” i nedre hörnet.

övriga Farliga ämnen

Övriga farliga ämnen och föremål

Sju lodräta ränder i svart på en vit bakgrund (övre halvan) och vit bakgrund (nedre halvan) med siffran ”9” understruken i nedre hörnet.

övriga Farliga ämnen Och Föremal

Övriga farliga ämnen och föremål

Sju lodräta ränder i svart på vit bakgrund i övre halvan. Batterigrupp, ett skadat med en brinnande flamma, svart på vit bakgrund i nedre halvan med siffran ”9” understruken i nedre hörnet.

Så hur kan vi hjälpa?

Hjälp med faroanalys och transportklassificering.

Vi kan bistå med faroanalys och transportklassificering där vi väljer rätt varningsetiketter för ert kolli. Det innebär att transporten går smidigt, säkert och kostnadseffektivt. Bedömningen brukar skrivas in i avsnitt 14 i säkerhetsdatablad för en produkt och ge en överblick över faror och risker som produkten innebär vid både transport och övrig hantering.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top