skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se

Riskbedömning

Riskbedömning vid kemikaliehantering är en analys av eventuella skador vid arbete med en kemisk produkt. Analysen används för att avgöra om den metod som man väljer för ett arbete med en kemisk produkt är tillräcklig säker eller om det föreligger behov av att vidtag flera säkerhetsåtgärder.

Vad är en riskbedömning?

En riskbedömning är en bedömning av risker kopplade till arbete med ett ämne, en produkt, en grupp av kemikalier. Varje bedömning är individuellt anpassad till verksamheten där arbetet med kemikalier sker. Riskbedömningen genomförs i syfte att utreda vilka risker som kan förekomma i arbete med produkten eller ämnet, t.ex. vid brand, explosion, läckage, frätskador eller påkörning av truck. Avsikten med riskbedömningen är att se om de säkerhetsåtgärder som ett företag vidtagit i arbete med sina kemikalier är tillräckliga eller det finns behov för ytterligare åtgärder. Utredningen avser även hur, när samt hur länge exponeras man för produkten eller ämnet. Vidare ser man över första hjälpen utrustning samt utrustning för uppsamling av spill. Ventilation i arbetslokalen är också ett viktigt moment i bedömningen. 

Vad ingår i riskbedömningen?

Riskbedömningen ska gälla samtliga farliga ämnen och kemiska produkter som används på arbetsplatsen och som är märkta med faropiktogram. I den ingår olika stadier i verksamheten, från rivningsarbeten till slipning och blandning av kemikalier som orsakar farliga reaktioner. Eventuella allergier och miljörisker bör också utredas. Det handlar om helhetsbedömning av det arbete som ska utföras i samtliga skeden och med de inblandade kemikalierna. Eventuella tidigare besvär och svårigheter i verksamheten bör också beaktas vid bedömningen, t.ex. andningssvårigheter på grund av irriterande ånga. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till särskilt utsatta personer, exempelvis minderåriga samt gravida och ammande kvinnor. 

Det finns även ett förslag på checklista för riskbedömningen framtagen av Arbetsmiljöverket.

Lagar och regler

Bestämmelser om riskbedömning finns utspridda i ett antal svenska föreskrifter vars bestämmelser kan utgöra ett komplement till varandra. De huvudsakliga föreskrifterna, där riskbedömningen regleras finns i följande delar av lagstiftningen:

  • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor
  • SÄIFS 2000:2 Hantering av brandfarliga vätskor

Krav på riskbedömning uppställs i vissa fall för specifika kemiska ämnen och/eller särskilda situationer, exempelvis:

  • AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare, 4 §
  • AFS 1997:7 Gaser, 3 §
  • AFS 1999:11 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, 3 §
  • AFS 2006:1 Asbest, 20-21 §

Riskbedömning av miljörisker regleras förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, § 6. Förordningen avser verksamheter enligt Miljöbalken, kapitlen 9 och 11-14 kräver anmälan eller tillstånd.

Så hur kan vi hjälpa?

Riskanalys, bedömningsmall, utforming av säkerhetsdatablad, produktion av faro- och skyddsangivelserna, rådgivning

Vi kan genomföra verksamhetsanalys för att identifiera hur arbetet med kemikalier går till. Vidare identifierar vi olika stadier i arbetet för att se var eventuella risker kan finnas. Vi använder säkerhetsdatablad för att se eventuella faror och sammansättningen i kemiska produkter och ämnen. Med andra ord, skräddarsyr vi en riskbedömning för er verksamhet med de behov och risker som just er verksamhet har. Vi kan skapa en bedömningsmall som ni i fortsättningen kan använda er av och därmed skapa uppföljningsrutiner.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top