Skip to content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Farligt gods

transport, märkning, säkerhetsrådgivare

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för föremål och ämnen som innehar farliga egenskaper, vilka vid felaktig hantering kan orsaka skador på hälsa, miljö eller egendom. Därför är det viktigt att uppfylla föreskrivna förutsättningar vid transport av farligt gods. Vissa typer av sådana gods får enbart transporteras med järnväg eller väg. Föraren av farligt gods måste genomgå special kunskapsutbildning.

Klassificering av farligt gods

Farligt gods delas in i nio olika klasser, där en produkt kan klassificeras som en kombination av flera klasser. Klassificeringen sker i enlighet med FN-rekommendationer om transport av farligt gods som bland annat innehåller farligt godslista och bestämmelser för begränsade mängder samt bestämmelser om transportåtgärder. 

LÄS MER

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods kan ske på väg, järnväg, och sjö samt i luft. Vid varje transportslag ska vissa förutsättningar, reglerade i sådana föreskrifter som ADR-S och /eller RID-S vara uppfyllda. Den som transporterar farligt gods eller lämnar det till någon annan för transport, är ansvarig att vidta nödvändiga skyddsåtgärder och övriga försiktighetsmått för att förebygga, hindra och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. För att uppfylla sitt lagfästa ansvar, kan företag anlita en säkerhetsrådgivare – person som har genomfört säkerhetsrådgivarexamination med godkänt resultat.

LÄS MER

Märkning av farligt gods

Vid transport ska farligt gods märkas med skyltar och varningsetiketter för att i första hand ge information till räddningstjänsten vid en olycka men även upplysa medtrafikanter. Kollin ska vara märkta och etiketterade, och fordon, containrar och järnvägsvagnar ska vara försedda med skyltar och i vissa fall storetiketter. Det ställs krav på både avsändare, transportör och mottagare vid hantering av farligt gods. 

LÄS MER

Lagar och regler

Transportstyrelsen ansvarar för motsvarande föreskrifter avseende sjö- och lufttransporter, medan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och järnväg. Undantaget är MSB:s föreskrifter om säkerhetsrådgivare som gäller för samtliga transportslag. Det finns en lag och en förordning som gäller för samtliga transportslag, det vill säga väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransporter. Lagen syftar till att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom som farligt gods kan orsaka, medan förordningen anger ansvariga myndigheter och uppgifter som dessa ska utföra. 

LÄS MER

Så hur kan vi hjälpa?
Säkerhetsrådgivare, dokumentationsordning, utbildning

Vi kan hjälpa er med faroanalys och transportklassificering av era farliga gods inklusive märkning.

Säkerhetsrådgivare för farligt gods

Enligt ett EU-direktiv och lag från den första januari 2000 måste alla företag som transporterar och hanterar farligt gods ha en Säkerhetsrådgivare kopplad till verksamheten. Säkerhetsrådgivarens uppgifter är att förebygga olyckor i samband med hantering av de gods som innehåller farliga ämne .

Vi erbjuder säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods för väg och sjö. 

Godkänd av MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap).

LÄS MER

Godsdeklaration 

För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration (dangerous goods declaration) på svenska vid landtransport och vanligtvis på engelska – vid internationell transport. Både avsändaren och transportören ska spara en kopia av detta dokument i tre månader. Godsdeklaration brukar i regel innehålla följande uppgifter:

  • UN-nummer
  • Officiell transportbenämning (proper shipping name) på produkten
  • Klass och sekundärrisk
  • Antal och beskrivning av kolli
  • Totalmängden av olika slags av gods
  • Avsändarens namn och adress
  • Mottagarens namn och adress

Vi hjälper er att få fram rätt information och fylla i godsdeklarationen för att transporteringen ska gå snabbt och smidigt.

LÄS MER

Varningsetiketter och varningsskyltar

Vi tar fram produktens klassificering i enlighet med CLP-förordningen och använder denna som underlag för transportklassificeringen. Baserat på detta, meddelar vi vilka varningsetiketter och –skyltar som ska tas fram och var dessa ska fästas. Vi ser till att gods som innehåller farliga ämne är transportredo i enlighet med gällande regelverk vad gäller både märkning och dokumentation.

LÄS MER

Säkerhetsdatablad

Vi gör en utredning och klassificerar produkten i enlighet med kraven uppställda i CLP-förordningen samt ECHA:s databas. Säkerhetsdatabladet ger er en fullständig överblick över produktens egenskaper och transportkrav anpassade efter dessa. Av avsnitt 14 i säkerhetsdatabladet framgår hur produkten ska märkas vid transport.

LÄS MER

Lagbevakning

Vi ser till att ni era produkter är klassade och transportklassade i enlighet med de senaste kraven i relevanta regelverk. Detta gör vi genom ständig och professionell bevakning av ämnesområdena på olika fälten och nivåer. Vår uppgift är att ligga i framkanten av kommande förändringar och bestå med strategiska råd som effektiviserar er verksamhet och låter er vara steget före era konkurrenter.

LÄS MER

Utbildning ADR

Som godkänd säkerhetsrådgivare erbjuder vi skräddarsydd ADR-utbildning anpassad till era verksamhetsbehov. Utbildningen kan rikta sig mot ledningsgruppen, lagerpersonal, förare eller andra inblandade i transport rutin. Den behandlar risker som kan uppstå i samband med transport och ge er kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.

LÄS MER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top