skip to Main Content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Lagar och regler för kemikaliehantering

Bestämmelser om hantering av kemikalier och bedömning samt förebyggande av kemiska risker och faror finns utspridda i ett antal svenska lagar och föreskrifter samt europeiska förordningar och direktiv. Inte sällan kompletterar dessa bestämmelser varandra. Det åligger tillverkare, importörer, leverantörer och användare av kemiska produkter att hålla sig informerade och uppdaterade om dessa risker och faror och förebygga dessa i största möjliga mån.

Klassificering och märkning

Miljöbalken utgör svensk lag och innehåller grundläggande bestämmelser om hantering av kemiska produkter och kunskapskravet kopplat till detta. Lagen reglerar även utredningsskyldighet, produktinformation, uppgiftsskyldighet, produktregister, förhandsanmälan och tillståndsfrågor avseende kemiska produkter och biotekniska organismer.

Kemikalieinspektionen ansvarar för föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter. Dessa regler grundar sig på CLP-förordningen som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Kemiska risker i arbetsmiljön kontrolleras och upprätthålls genom Arbetarskyddsstyrelsens reglering om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43. Vidare sätter produktsäkerhetslagen krav på företag att underrätta tillsynsmyndigheterna om farliga tjänster och varor i egen verksamhet.

Kemikaliehantering

 • Produktvalsprincipen, som finns lagfäst i Miljöbalkens 2 kap. 4 § föreskriver att man ska undvika sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga. 
 • Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker ställer krav på förteckning över hälsofarliga eller brandfarliga kemiska produkter.
 • Innehav av säkerhetsdatablad för varje hälso- eller brandfarlig kemisk produkt regleras i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
 • Krav på fortlöpande undersökning, bedömning och minimering av kemikalier uppställs i Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontroll och dokumentationskrav för tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet finns i Miljöbalkens 26 kap. 19 §.

Kemiska risker i arbetsmiljö 

 • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor
 • MSBFS 2013:3 Föreskrift om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Krav på riskbedömning uppställs i vissa fall för specifika kemiska ämnen och/eller särskilda situationer, exempelvis:

 • AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare, 4 §
 • AFS 1997:7 Gaser, 3 §
 • AFS 1999:11 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, 3 §
 • AFS 2006:1 Asbest, 20-21 §

Riskbedömning av miljörisker regleras förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, § 6. Denna förordning avser verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt Miljöbalken, kapitlen 9 och 11-14.

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Företag som arbetar med brandfarliga och explosiva varor har särskilda skyldigheter enligt Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, utöver de ovan nämnda bestämmelserna. För transport av brandfarliga och explosiva varor gäller Lagen om transport av farligt gods (1982:821). Byggnader och andra anläggningar är också föremål för speciell reglering avseende brand- och explosionsrisker. Vidare ställs krav på särskild kompetens och skyldighet att ha en föreståndare för explosiva varor. Riskutredning ska genomföras och ansökan om tillstånd ska inlämnas vid hantering av större mängder.

Så hur kan vi hjälpa?

Rådgivning och lagbevakning

Vi lotsar er rätt bland de olika lagarna, föreskrifterna och förordningarna. Vi ser till att er verksamhet följer alla aktuella bestämmelser och att det finns uppdateringsrutiner för detta. Det finns även möjlighet att erhålla strategisk rådgivning avseende verksamhetsplanering i ljuset av gällande rätt. Vi kan göra rättsliga analyser och rättsutredningar kring olika frågor berörande kemikaliehantering.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top