skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se

Farosymboler och faropiktogram

Farosymboler eller varningssymboler kallas officiellt faropiktogram och informerar användaren om faror och risker som användning av den märkta produkten medför. Märkningen ska innehålla faropiktogram, signalord samt faro- och skyddsangivelser.

Vad är farosymboler och faropiktogram

Faropiktogrammen är standardiserade farosymboler som ingår i en produkts märkning och består av en svart symbol på vitt bakgrund med en röd ram ställd på spets. Som komplement till faropiktogrammen anges signalord Fara (används för de mest allvarliga farokategorierna) eller Varning (används för de mindre farliga farokategorierna).

CLP-förordningen

Som bilaga bilaga III respektive bilaga IV i CLP-förordningen anger består faro- och skyddsangivelserna av standardiserade fraser som anger vilka farliga egenskaper den kemiska produkten har och hur man ska hantera den för att skydda sig själv och miljön. Varje faroangivelse och skyddsangivelse har en egen kod. I märkningen ska själva frasen skrivas ut i klartext, medan koden inte behöver anges. CLP-förordningen syftar till att bidra till en global harmonisering av klassificerings- och märkningskriterier genom att införliva de internationellt överenskomna GHS-kriterierna i gemenskapslagstiftningen.

Faro- och skyddsangivelserna

Faropiktogrammen är avsedda att ge särskild information om den berörda faran, medan signalorden anger farans relativa allvarlighet i syfte att varna läsaren för en potentiell fara. Det finns företrädesprinciper för faropiktogram, där vissa farosymboler uteblir vid märkningen.

Faroangivelserna beskriver den typ av fara som är förknippad med ett farligt ämne eller en farlig blandning, och där även graden av fara i förekommande fall anges skyddsangivelserna beskriver åtgärder som rekommenderas för att minimera eller förhindra skadliga effekter till följd av exponering för ett farligt ämne eller en farlig blandning vid användning eller bortskaffande.

Exempel på några faroangivelser med koder:

  • H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga
  • H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  • H410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Exempel på några skyddsangivelser med koder:

  • P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P372+P380+P373 – Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

För att komplettera de angivna farorna och uppmärksamma ytterligare risker kopplade till den kemiska produktens egenskaper, finns även EUH-fraser, såsom EUH071 (Frätande på luftvägarna) som H314 brukar kompletteras med. Dessa fraser utgör således ett komplement till den huvudsakliga klassificeringen men dessa kan inte väljas bort utan måste appliceras enligt regler etablerade i CLP-förordningen.

Typer av faropiktogram

Det finns nio olika typer av faropiktogram, vars relevans beror på produktens klassificering, vilket tydligt framgår av deras respektive beteckning; explosivt, brandfarligt, oxiderande, gasbehållare, frätande, giftigt, skadligt, hälsofarlig o ch miljöfarlig.

600px GHS Pictogram Explos.svg

Explosivt

Farosymbolen används för ämnen, blandningar och föremål som är instabila explosiva och enbart explosiva. Vidare tillämpas symbolen för självreaktiva ämnen och blandningar och även organiska peroxider


Farosymbolen informerar om att produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Produkten måste därmed hanteras varsamt.

600px GHS Pictogram Flamme.svg

Brandfarlig

Farosymbolen används för följande brandfarliga substanser: aerosoler, vätskor, fasta ämnen, självreaktiva ämnen och blandningar, pyrofora vätskor och fasta ämnen samt självupphettande ämnen och blandningar. Vidare gäller symbolen även ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser samt organiska peroxider.

Farosymbolen informerar om att produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Den förmedlar även att vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

600px GHS Pictogram Rondflam.svg

Oxiderande

Farosymbolen används för gaser, vätskor och fasta ämnen som är oxiderande. Farosymbolen informerar om att ämnet eller blandningen är en syregivare till reaktion. Detta innebär att produkten kan orsaka brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material.

600px GHS Pictogram Bottle.svg

Gasbehållare

Farosymbolen används för gaser under tryck som är komprimerade, kondenserade och kylda kondenserade samt lösta. Symbolen informerar om att produkten är en trycksatt eller kraftigt nedkyld gas vars behållaren kan explodera vid yttre brand.

600px GHS Pictogram Acid.svg

Frätande

Farosymbolen används på produkter som är korrosiva för metaller, frätande på huden och som kan orsaka allvarliga ögonskador. Symboler informerar om att produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador samt är korrosiv för metaller.

Observera att piktogrammet gäller både syror och baser!

600px GHS Pictogram Skull.svg

Giftigt

Farosymboler betecknar produkter som är giftiga (oralt, dermal, vid inhalation). Symbolen informerar om att produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

600px GHS Pictogram Exclam.svg

Skadligt

Farosymbolen används för produkter som innehar akuttoxiska egenskaper såsom hudirritation, ögonirritation, hudsensibilisering, luftvägsirritation samt narkosverksn och även specifik organtoxicitet vid enstaka exponering.

Symbolen signalerar om att produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Den används även för produkter som ger allergi vid hudkontakt, orsakar hud-, ögon- och luftvägsirritation eller ger narkosverkan.

600px GHS Pictogram Silhouette.svg

Hälsofarlig

Farosymbolen används på produkter som kan orsaka luftvägssensibilisering, mutagenitet i könsceller, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, ge fara vid aspiration, samt specifik organtoxicitet vid enstaka eller upprepad exponering.

Symbolen förmedlar budskap om att produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Den tillämpas även på produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.

GHS Pictogram Pollu.svg

Miljöfarlig

Farosymbolen används på produkter som kan orsaka akuta eller kroniska miljöskador. Symbolen förmedlar att produkten är giftig för vattenlevande organismer på kort eller lång sikt och ska därför förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Så hur kan vi hjälpa?

Hjälp med rätt märkning för kemikalier, produktion av faro- och skyddsangivelserna, rådgivning

Hur kan vi hjälpa?

Vi utreder vilka faropiktogram samt faro- och skyddsangivelser är aktuella för dina produkter genom att applicera CLP:s regler för beräkningen av slutklassificering för respektive kontroll. Vi kompletterar klassificeringen och märkningen med nödvändiga EUH-fraser. Genom att från början förse era produkter med rätt märkning, skapar vi smidighet i era kemikaliehanteringsrutiner och levererar rätt underlag för eventuell riskanalys.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top