Skip to content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Kemikaliehantering

hantering av kemikalier och kemiska produkter

Handling of Chemicals in Sweden

Säker kemikaliehantering handlar om strategiskt förebyggande av hälso- och miljörisker vid arbete med kemiska och biologiska ämnen. Du behöver ha rutiner för förteckning över och inventering av dina kemiska produkter i verksamheten. För att garantera en säker kemikaliehantering har du som företagsledare ett ansvar för att ge dina anställda en nödvändig säkerhetsutbildning i denna fråga. Genom en riskanalys, kan du förutse och förstå riskerna i ditt kemikaliehanteringsarbete.

Kemikaliesäkerhet

Säkerheten handlar om att skydda dig i ditt arbete med kemikalier och förebygga skador genom att vidta rätt åtgärder och använda dig av korrekt personlig skyddsutrustning. Första Hjälpen utrustning ska alltid finnas tillgänglig och rätt information om sådana åtgärder ska tydligt och klart framgå av ett säkerhetsdatablad. Överblivna kemikalier ska hanteras i enlighet med gällande föreskrifter. Arbetslokaler ska städas och vädras regelbundet.

LÄS MER

Rutiner vid kemikaliehantering

Rutiner för kemikaliehantering ska finnas vid inköp, förvaring, inventering, användning samt riskanalys. Det ska finnas utbildad personal på plats som förstår konsekvenserna och kan tidigt förutse faror i det löpande arbetet. Minst lika viktigt är att kemikalier har rätt klassificering och märkning på förpackningen som stämmer överens med uppgifterna i säkerhetsdatablad. Därför är det viktigt att ha rutiner kring uppdatering av säkerhetsdatablad samt etiketter kopplade till dessa.

LÄS MER

Kemikalieförteckning

Både förordning om verksamhetsutövares egenkontroll och Arbetsmiljöverkets föreskrifter uppställer krav på kemikalieförteckning. Den är ett grundläggande dokument som skapar en snabb och tydlig överblick över vilka kemikalier som används i verksamheten. Att göra en sådan förteckning är inte lätt, varför ett företag kan börja med att titta på förekomsten av kemikalier i sin verksamhet. Vidare bör informationen om kemikalierna inhämtas både internt och externt.

LÄS MER

Farosymboler: Faropiktogram och faroangivelser

Faropiktogrammen är totalt nio symboler som består av standardiserade varningssymboler vars utformning styrs av bilaga V i CLP-förordningen. Dessa är kvadratformade med röd ram ställd på en spets och med en svart symbol på vit bakgrund.

Faroangivelserna består av standardiserade fraser som finns formulerade i bilaga III respektive bilaga IV i CLP-förordningen. Fraserna förmedlar vilka farliga egenskaper en produkt har och hur den ska hanteras för att förebygga hälso- och miljörisker.

Val av faropiktogram styrs av faroangivelser, vilka definierar produktens hälso- och miljöklassificering.

LÄS MER

Så hur kan vi hjälpa?
Uträdning, klassificering och dokumentation, riskanalys, utbildning

Vi kan hjälpa till att kartlägga er kemikaleinnehav, analysera kemikaliehantering i verksamheten och se vilka rutiner som måste etableras, förbättras eller avskaffas. Vi kan ge vägledning och råd vid skapande av en kemikalieförteckning och revidera märkning av era kemikalier mot säkerhetsdatablad för dessa.

Kemikaliesäkerhetsutredning

Innan ett säkerhetsdatablad tas fram, gör vi en kemikaliesäkerhetsutredning som utgör ett analysunderlag för produktens klassificering. Av dokumentet framgår hur klassificeringen har räknats fram och vilka toxikologiska och ekotoxikologiska data har används vid klassificeringen samt vad som saknas eller utgör ett osäkerhetsmoment i bedömningen.

Kemikaliesäkerhetsutredningen är ett effektivt hjälpmedel vid eventuellt kontrollbesök från Kemikalieinspektionen, då det omedelbart ger en tydlig bild av produktens detaljerade innehåll och klassificeringen.

LÄS MER

Klassificering och dokumentation

Att ha rätt klassificering och dokumentation för kemikalier är en förutsättning för ett säkert, lagenligt och smidigt fortskridande av verksamheten. Vi hjälper er att ha kontroll över dessa bitar genom att etablera dokumentationsrutiner och instruktioner för era anställda i deras dagliga arbete. Detta skapar transparens och ordning i er kemikaliehantering. Er kemikaliedokumentation och kemikaliemärkning kommer alltid att vara i ordning inför en eventuell kemikalietillsyn.

LÄS MER

Säkerhetsdatablad och Skyddsblad

Vi tar fram och anpassar informationen om hälso- och miljörisker i säkerhetsdatabladet till en kemisk produkt. Skyddsinformation, såsom lämplig skyddsutrustning, försiktighetsåtgärder och risk för farliga reaktioner, som delvis baseras på informationen i säkerhetsdatabladet, anpassar vi till ett särskilt arbetsmoment i form av ett dokument som heter skyddsblad.

LÄS MER

Riskanalys

I enlighet med gällande rätt, genomför vi och dokumenterar en riskanalys. Därvid beaktar vi både varan med dess inneboende egenskaper och produktionsprocesserna utifrån exponeringsgraden samt olika faktorer som hör därtill. Det finns olika metoder att bedöma och analysera risker vid kemikaliehantering. Vi väljer eller skräddarsyr den metod som bäst passar er verksamhet.

LÄS MER

Farobedömning

Vi skiljer på faror och risker i våra bedömningar och ta fram underlag om toxicitet, sensibiliserande och frätande effekter, bioackumulering och nedbrytbarhet. Alla ämnens klassificeringar kontrolleras mot den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) och en farobedömning genomförs på det framtagna underlaget.

LÄS MER

Lagstiftning och lagbevakning

I och med att kemikalier används på många olika sätt i samhället, är lagstiftningen på området invecklat och utspridd. Det finns ett antal olika lagar och föreskrifter som dessutom ständigt förändras och utvecklas. Vi vet hur detta system fungerar och identifierar därmed regler som gäller för just er verksamhet.

LÄS MER

Rapportering till Kemikalieinspektionen

Vi hjälper dig med anmälan till produktregistret samt övrig registrering och uppdatering av dina produkter. Vill du lära dig registreringsrutinerna, vägleder vi dig genom hela processen. Önskar du delegera bort uppgiften, genomför vi allting på egen hand. Dessutom kan vi kontakta din utländska leverantör och bistå denne vid rapporteringen. Vidare utreder vi även olika juridiska och processuella frågor med produktregistret om dessa uppstår.

LÄS MER

Kurs i kemikaliehantering

Vi erbjuder miljöutbildning för företagets personal (specifik utbildning i hantering av farliga ämnen och beredningar, riskanalys, åtgärder och skydd för kemikalier i arbetsmiljön, samt tolkning av skyddsinformation i säkerhetsdatablad och etiketter). En kurs kan även handla om ADR 1.3 för avsändning av farligt gods. Vi skräddarsyr också interna utbildningar som kan genomföras hos kunden.

LÄS MER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top