skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se

Rutiner vid kemikaliehantering

Att ha rutiner för kemikaliehantering är en strategisk åtgärd för företag gällande förvaring, användning och inköp av kemikalier. Att ha tydlig ansvarsfördelning vid hantering av kemikalier förebygger skador och risker kopplade till verksamheten.

Inventering av kemikalier

Inventering av kemikalier måste ske med jämna mellanrum och utgångna kemikalier ska avlägsnas till godkänd entreprenör. Förteckningslistor ska hållas uppdaterade. 

Förvaring av kemikalier

En produkts säkerhetsdatablad innehåller i regel information om hur produkten ska förvaras på ett tillfredställande vis. Hälso- och miljöfarliga produkter bör förvaras med förebyggande av hälso- och miljörisker. Vermiculit (eller annat lämpligt absorptionsmedel) ska finnas tillgängligt i tillräcklig mängd vid eventuellt spill. 

Kemikalier ska förvaras med lock, om det inte är i direkt anslutning till användning av den aktuella kemikalien, dels på grund av att lättflyktiga kemikalier emitteras ut i luft, dels på grund av läckagerisk. Vidare ska särskild hänsyn tas till samförvaring och lämpliga rekommendationer ska tilldelas lagerpersonalen för att undvika felaktig samförvaring.

Märkning av kemiska produkter

Alla förpackningar ska, i enlighet med gällande miljölagstiftning, vara märkta med produktnamn, farosymbol, mm. Om sådan märkning uteblir på grund av ytteremballage eller omtappning, ska uppmärkning ske. Om det avser mindre kärl, behövs inte märkning.

LÄS MER

Riskanalys

En riskanalys bör genomföras för att kartlägga risken med kemiska ämnen i produkter och processer. Företaget själv avgör vilken metod som passar bäst att använda vid riskanalysen. Som vägledning kan följande formel användas:

Risktal = Farlighet x Mängd x Exponering.

Vid bedömning av resultatet av en riskanalys bör ni ta hänsyn till att formeln inte är uttömmande och därför bör en rimlighetsbedömning förekomma innan ni planerar vidare åtgärder.

LÄS MER

Ansvar

Generellt sett ansvarar företagsledningen för kemikaliehanteringen men flera ansvariga för kemikaliehantering kan utses med ett för var och en dokumenterat ansvarsområde. Namn och telefon till dessa personer ska anslås tydligt i respektive lager. 

Utbildning

All ny personal som avser att arbeta med kemikalier ska genomgå en grundutbildning innan de tillåts arbeta självständigt i lagret. Även befintlig personal måste med jämna mellanrum få en säkerhetsgenomgång med syfte att förebygga hälso- och miljörisker i verksamheten.  Genomgången introduktion respektive säkerhetsgenomgång ska dokumenteras och signeras av deltagare.

Så hur kan vi hjälpa?

Rådgivning, hjälp med dokumentationen

Vi kan se till att det bli rätt från början och verksamheten drivs med rätt inriktning vad avser förebyggande av hälso- och miljöskador. Vi hjälper att organisera dokumentationen kring dessa processer så att verksamheten blir lätt att överblicka, planera och styra samt rutinerna blir tydliga att följa. Detta effektiviserar flöde och uppmanar till personalen till självständighet i arbetet.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top