skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods innebär förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flygplan och även lastning och lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har samband med transporten. Förflyttning som endast sker inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods genomförs, räknas inte som transport av farligt gods.

Regelverk för transport av farligt gods

ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan.

RID-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på järnväg. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan.

IMDG-koden gäller för internationell och nationell transport av förpackat farligt gods till sjöss.

ICAO:s tekniska instruktioner är de formellt gällande föreskrifterna som ska följas vid internationell och nationell lufttransport av farligt gods. Flygbolagen har dock genom IATA (International Air Transport Association) gett ut Dangerous Goods Regulations (DGR) som används vid internationell och nationell lufttransport av farligt gods. Dessa grundar sig på ICAO:s tekniska instruktioner, men ställer även vissa ytterligare krav på transporterna.

Ansvar vid transport av farligt gods

Vid transport av farligt gods är många aktörer inblandade. Därför är det särskilt viktigt att ange vem som har ansvar för vad. I ADR-S/RID-S beskrivs de olika aktörernas skyldigheter. Som huvudaktörer räknas avsändare, transportörer och mottagare. Exempel på andra aktörer är förpackare, lastare och fyllare.

Avsändare

Med avsändare menas ett företag som avsänder farligt gods för egen eller annans räkning. Om en transport utförs enligt ett transportavtal så är avsändaren den som anges som avsändare i avtalet.

Avsändaren ska försäkra sig om att:

 • Det farliga godset är rätt klassificerat och tillåtet för transport.
 • Endast godkända och lämpliga förpackningar och tankar används.
 • Godset har korrekt märkning och etikettering.
 • De handlingar som krävs för transporten överlämnas i spårbar form till transportören, exempelvis godsdeklaration.
 • Bestämmelser om försändningssätt och transportrestriktioner uppfylls.
 • Tömda, ej rengjorda tankar, fordon och containrar är korrekt märkta och etiketterade.

Avsändaren får ta hjälp av andra aktörer, exempelvis förpackare och lastare.

Transportör

Med transportör menas den som transporterar farligt gods, med eller utan transportavtal.

Transportören ska kontrollera att:

 • Det farliga godset är tillåtet att transportera.
 • Föreskrivna handlingar såsom skriftliga instruktioner finns med i transportenheten/loket.
 • Fordon, järnvägsvagnar och last inte uppvisar några synliga brister, otätheter eller sprickor och att inga utrustningsdetaljer saknas.
 • Datum för nästa tillsyn av tankar inte har fördröjts.
 • Fordon och järnvägsvagnar inte är överlastade.
 • Rätt etiketter och märkning finns på fordon och järnvägsvagnar.
 • Utrustning som föreskrivs i de skriftliga instruktionerna finns i fordonet vid väg- respektive järnvägstransport.

Ovanstående punkter jämförs mot de transporthandlingar som följer med godset och genom visuell kontroll av last, fordon, järnvägsvagnar och containrar.

Mottagare

Med mottagare menas den som är angiven som mottagare i ett transportavtal. Betecknar mottagaren i transportavtalet en tredje part så räknas denne som mottagare enligt ADR-S. Om transporten genomförs utan avtal, anses det företag som övertar det farliga godset vid ankomsten vara mottagare. Mottagaren får ta hjälp av andra aktörer, exempelvis lossningspersonal.

Lastare

Med lastare menas den som lastar farligt gods i eller på ett fordon.

Lastare ska bland annat:

 • Överlämna det farliga godset till transportören endast om godset är tillåtet för transport.
 • Kontrollera att förpackning inte är skadad och inte lasta ett skadat kolli.
 • Uppfylla samlastningsbestämmelserna.
 • Lastaren får förlita sig på uppgifter som lämnats av andra aktörer.

Lossare

Med lossare menas den som flyttar en container från ett fordon och den som lastar av farligt gods från ett fordon eller järnvägsvagn.

Lossare ska bland annat:

 • Försäkra sig om att rätt gods lossas genom att jämföra godsdeklaration med information på kollin, tankar, fordon, vagnar etc.
 • Kontrollera att förpackningar, containrar, tankar, fordon eller vagnar inte är skadade och inte lossa förrän åtgärder genomförts som gör lossningen säker. Lastaren får förlita sig på uppgifter som lämnats av andra aktörer.

Säkerhetsrådgivare

Enligt ett EU-direktiv och lag från den första januari 2000 måste alla företag som transporterar och hanterar farligt gods ha en Säkerhetsrådgivare kopplad till verksamheten. Säkerhetsrådgivare examineras av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för transportslagen väg, järnväg, sjö och flyg. Säkerhetsrådgivarens uppgifter är att förebygga olyckor i samband med hantering av farligt gods. De konkreta uppgifterna kan bestå av övervakning av bestämmelser, rådgivning och anvisningar, årlig rapport till företagsledningen, samt utbildning till berörd ledning och personal.

LÄS MER 

Så hur kan vi hjälpa?

Säkerhetsrådgivning och ADR utbildning

Vi erbjuder säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods för väg och sjö. Amasis Konsult AB har Säkerhetsrådgivare godkänd av MSB. Vi håller kurser för avsändare och andra inblandade i hantering av farligt gods och tar ansvaret som Säkerhetsrådgivare.

ADR (Farligt gods på väg)

ADR är en förkortning av det franska namnet Accord Européen relatif au transport International des marchandises Dangereuses par Route. Översatt till engelska; European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Detta är en internationell tolkning av FN rekommendationer för transport av farligt gods. Det internationella regelverket tolkas och översätts i Sverige av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB publicerar vart annat år föreskriften ADR-S som är den svenska tolkningen och översättningen. Föreskriften är på ca 1.300 sidor och bestämmelserna i denna utgör ett minimum vad man skall göra för att transportera farligt gods på väg.

IMDG  (Farligt gods på sjön)

Under antal år har man försökt att harmonisera reglerna mellan olika transportslag för farligt gods. Reglerna för transport på sjön är mycket lika de regler som gäller för vägtransport. Den största skillnaden vid sjötransport är att allt farligt gods måste deklareras i godsdeklarationen. Vanligast är att man skriver en multimodal godsdeklaration. Dvs. en godsdeklaration som gäller för både väg och sjö. Man måste dessutom införa EmS koder för godset så att besättningen i händelse av brand eller spill ombord korrekt kan hantera godset.

Amasis konsult AB har Säkerhetsrådgivare som även är godkänd för att ge råd vid sjötransport.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top