skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Farobedömning

Vad är farobedömning?

Farobedömning innebär en granskning av ett ämnes eller en kemisk produkts inneboende egenskaper som kan utlösa en fara vid hantering. Som inneboende egenskaper betraktas akut toxicitet, allergiframkallande genskaper, frätande och irriterande egenskaper, svårnedbrytbarhet i vatten och mark, bioackumulering. En del ämnen med farliga inneboende egenskaper, som exempelvis är cancerframkallande, hormonstörande och ozonnedbrytande, kan hittas i PRIO-verktyget. Ämnena listade i PRIO delas upp i två kategorier: 

Utfästningsämnen:

 • CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1A och 1B
 • Hormonstörande
 • Ozonnedbrytande
 • PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket bioackumulerande)
 • Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras föreningar)

Prioriterade Riskminskningsämnen:

 • Mycket hög akut giftighet
 • Allergiframkallande
 • Mutagen, kategori 2
 • Hög kronisk giftighet
 • Potentiell PBT/vPvB
 • Miljöfarligt, långtidseffekter

Vad ska bedömas?

Uppfyller ämnen i era kemiska produkter kriterier för utfästningsämnena, rekommenderar PRIO-verktyget att ersätta dessa med mindre farliga eller alternativa metoder. Faller era ämnen under bedömningskriterierna för prioriterade riskminskningsämnen, bör ni ser över riskerna för den tilltänkta användningen.

Informationen för ett antal ämnen i PRIO är dock bristfälliga, varför säkerhetsdatablad (punkt 2, 3, 11 och 15) och kemikaliesäkerhtesutredning kan utgöra en viktig informationskälla för farobedömningen. Riskfraserna beskriver i stort sett de inneboende egenskaperna som en kemisk produkt innehar. Ger inte säkerhetsdatabladet tillräcklig information, kan mer data sökas på Kemikalieinspektionens hemsida, i dess tillgängliga databaser. Hanterar ni många kemiska ämnen, kan det vara praktiskt att göra en kemikalieförteckning över dessa. Saknas säkerhetsdatablad för en produkt, bör leverantören kontaktas för ytterligare information.

En del information om klassificering, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper kan hittas hos den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) hemsida.

Ansvar, lagar och regler

Ni som tillverkare, importörer, leverantörer och användare av kemiska produkter har ett ansvar att risker och faror i verksamheten förutses och förebygges. 

 • En del generella bestämmelser därom finns i Miljöbalkens (1998:808) kapitel 2 och i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43 som går hand i hand. 
 • Lagstiftningen om allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) som bygger på EU:s ”Seveso II-direktiv” och berör kring 300 industiranläggnignar i Sverige är också av intresse här. 
 • Lagen om transport av farligt gods (1982:821) gäller forutom transporter av farligt gods även lastning och lossning i samband med sådana transporter. Den ställer även krav på säkerhetsrådgivare med dokumenterad kompetens.
Så hur kan vi hjälpa?

Analys, utredning och rådgivning

Vi kan analysera risker och identifiera faror i er verksamhet genom att bland annat samla information om ingående ämnenas inneboende egenskaper från olika databaser och genom att kontakta leverantören. Informationen sammanställs och analyseras i ljuset av verksamhetens art för att vidare läggas till grund först för en riskbedömning och därefter en farobedömning. Ni får en genomgång av lagstiftningen som är aktuell för er verksamhet och få en klar bild vilket ansvar ni har och vilka rättsliga och processuella konsekvenser detta ansvar innebär.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top