skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Konsulttjänster

inom kemikaliehantering och farligt gods

Consulting services

Rådgivning

Vi erbjuder hjälp med strategisk rådgivning gällande kemikaliehantering, farligt gods och byggvaror samt enklare rådgivning i samband med dagliga rutin.

Utbildning i kemikaliehantering

Amasis Konsult AB erbjuder miljöutbildning för företagets personal (specifik utbildning i hantering av farliga ämnen och beredningar, riskanalys, åtgärder och skydd för kemikalier i arbetsmiljön, samt tolkning av skyddsinformation såsom säkerhetsdatablad och etiketter).

Säkerhetsdatablad

Vi erbjuder hjälp med utformning av nya säkerhetsdatablad samt revision, justering och uppdatering av befintliga säkerhetsdatablad. Vi jobbar med svenska säkerhetsdatablad samt med säkerhetsdatablad för andra länder.

ADR Utbildning

Vi erbjuder ADR utbildningar skräddarsydda i kundens lokaler om så önskas för den egna lagerpersonalen och andra inblandade i transporten.

Anmälning till produktregister

Företag som importerar mer än 100 kg av en kemisk produkt per år måste anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister. Vi hjälper våra kunder att anmäla kemiska produkter. För att kunna göra en anmälan till produktregistret krävs redovisning av fullständigt recept. Vi upprättar konfidentialavtal med tillverkaren och anmäler produktens fullständiga sammansättning.

Kemikalieutredningar, riskbedömningar och skyddsblad

Vi går igenom företagets hantering av kemikalier i produktionen och utformar rapport för riskbedömning. Vi tar fram skyddsblad för personalen på arbetsplatsen och förenklad märkning som förstås av alla.

Anmälan av giftinformation till PCN-portalen

Den 1 januari 2021 trädde de nya reglerna för inrapportering av giftinformation i kraft. Då ska giftinformation för alla kemiska konsument- och proffsprodukter som klassificerats med hälsofaror eller fysikaliska faror anmälas i ECHA:s nya databas för giftinformation, den så kallade PCN-portalen. Amasis Konsult AB anmäler produkterna och tar fram UFI kod som skall appliceras på förpackningen.

Säkerhetsrådgivning kring farligt gods

Enligt ett EU-direktiv och lag från den första januari 2000 måste alla företag som transporterar och hanterar farligt gods ha en Säkerhetsrådgivare kopplad till verksamheten. Vi erbjuder säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods för väg och sjö. Amasis Konsult AB har Säkerhetsrådgivare godkänd av MSB. Vi håller kurser för avsändare och andra inblandade i hantering av farligt gods och tar ansvaret som Säkerhetsrådgivare.

Anmälnings- och tillståndsärenden

Vi hjälper dig att upprätta en komplett anmälan eller tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Amasis Konsult AB upprättar ärenden inom prövningsnivåerna B- och C-verksamhet.

Upprättande av Byggvarudeklarationer och BASTA

Vi upprättar Byggvarudeklarationer på svenska och engelska enligt Föreningen för Byggvarudeklarationer. I samarbete med tillverkare och återförsäljare av byggprodukter kartläggs produktens miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. Dvs. från produktionsskedet av produkten, distribution, byggskedet och avfallshantering. Vi hjälper även till vid kartläggning av byggprodukterna enligt BASTA-systemet egenskapskriterier och Sunda Hus.

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Kontakta oss gärna för offert eller rådgivning

    Back To Top