skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Kurs i hanteringen av farligt gods (ADR 1.3)

Grundutbildning enligt ADR 1.3

Utbildningens syfte är att ge en allmänorientering om avsändning av farligt gods. Utbildningen följer ADR Kap. 1.3 (Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods). Kursen specialgranskar reglerna kring avsändning för olika transportklasser och transportsätt. Kursen vänder sig till de som inte har någon utbildning sedan tidigare.

Exempel ur agendan:

  • Farligt gods, definitioner och regelverk, myndigheter
  • Klassificering, presentation av de nio klasserna
  • Förpackningar, förpackningstyper och förpackningsgrupper
  • Förpackningsmärkning
  • Undantagna mängder – begränsad mängd, värdeberäknad mängd, reducerad mängd
  • Transporthandlingar – godsdeklarationer och skriftliga instruktioner (Transportkort)
  • Skyldigheter och ansvar
  • Kunskapskontroll

Vem behöver ADR utbildning?

Förare och andra aktörer som genomför transport av farligt gods ska vara utbildade. Syftet med utbildningen är att göra dessa aktörer medvetna om de risker som transport av farligt gods kan medföra samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga eventuella olyckor och förutse risker. Om en olycka ändå inträffar ska man snabbt kunna avgöra vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Förare som transporterar farligt gods i så kallad värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd behöver inte genomgå förarutbildning med ADR-intyg lagfäst i kapitel 8.2 i ADR-S. Däremot måste dessa personer ha en utbildning som beskrivs i kapitel 1.3 i ADR-S.

Denna utbildning, så kallad 1.3-utbildning, krävs också för andra aktörer såsom avsändare, transportör, mottagare, lastare, lossare och förpackare, vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Utbildningen avser att öka kunskap om reglerna kring transport av farligt gods samt om risker som sådana transporter kan medföra.

Utbildningen ska även innehålla de särskilda bestämmelser som gäller för transportskydd. För att ha kunskapen uppdaterad ska 1.3-utbildningen regelbundet kompletteras med så kallade uppdateringskurser. En detaljerad beskrivning av genomförd utbildning ska arkiveras och sparas i fem år av arbetsgivaren.

ADR utbildning
Foto av Andrew Neel på Unsplash

Varför behöver ett företag utbildning i ADR och farlig gods?

Utbildning i farligt gods är ett myndighetskrav för alla som hanterar farligt gods i någon form. Utbildningen är strikt reglerad i transportförordningarna. Detta kontrolleras dessutom mycket ofta av polismyndigheten i samband med vägtillsyn.

För att företag skall få skicka farligt gods krävs att alla involverade i denna transport har minst gått en grundkurs i farligt gods, s.k. 1.3 kurs. Att all dokumentation är korrekt är viktigt för Räddningstjänsten som måste hantera godset i samband med en olycka. Dokumentationen (intyg om genomgången kurs, godsdeklaration, etikettering och märkning av godset) kontrolleras vid tillsyn av Polis eller andra myndigheter.

Att hantera transportfrågor kopplade till farligt gods kräver både grundläggande förkunskap och gedigen planering. Att genomgå vår unik skräddarsydda utbildning kan hjälpa er att skaffa en översikt och möjlighet att förutse risker och faror med transportering av farligt gods i er verksamhet.

Hur utför vi utbildningar

Vi erbjuder dessa utbildningar skräddarsydda i kundens lokaler om så önskas för den egna lagerpersonalen och andra inblandade i transporten.

Intyg och dokumentation

Varje deltagare får ett signerat intyg. Dessa intyg skall förvaras hos arbetsgivaren i minst fem år från utfärdande. Komplett dokumentation skickas digital och varje deltagare får en folder med samma innehåll på kursen.

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top