skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se

Klassificering av farligt gods (gruppen)

Vad är farligt gods?

Farligt gods är en beteckning för ämnen och föremål som har farliga egenskaper som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Klassificering av farligt gods är vägledande för hur lagstiftningen ska användas och hur transporten ska utföras. Det är avsändaren som ansvarar att det farliga godset klassificeras rätt. Klassificeringen baseras på produktens klassificering som ska följa CLP-förordningens krav och ska finnas dokumenterad i form av en säkerhetsdatablad. I detta dokument under avsnitt 14 finns klassificeringen av det farliga godset. En godkänd säkerhetsrådgivare kan hjälpa med att ta fram rätt klassificering för transport.

Farligt gods: klasser

Det finns i princip 9 olika transportklasser som är baserade på godsets fysiska och kemiska egenskaper:

 • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2 Gaser
 • Klass 3 Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
 • Klass 4.2 Självantändande ämnen
 • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2 Organiska peroxider
 • Klass 6.1 Giftiga ämnen
 • Klass 6.2 Smittförande ämnen
 • Klass 7 Radioaktiva ämnen
 • Klass 8 Frätande ämnen
 • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Farligt gods i klass 1 delas in i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper beroende på typ av egenskaper och dess verkan. Numret på riskgruppen och bokstaven för samhanteringsgruppen utgör klassificeringskoden.

Alla ämnen i klass 1 till 9, med undantag för klass 7, betraktas som miljöfarliga om de uppfyller kriterierna som finns angivna för kategorier akut 1, akut kronisk 1 och kronisk 2. Kriterierna för dessa kategorier är tagna ur bestämmelserna för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar i CLP- förordningen (EU-förordningen1272/2008).

Farligt gods: förpackningsgrupp

Farligt gods delas in i olika förpackningsgrupper beroende på produktens farliga egenskaper. Förpackningsgruppen avgör val av förpackning och andra transportvillkor samt beaktas vid beräkning av så kallad värdeberäknad mängd.

 • Förpackningsgrupp I – Mycket farligt
 • Förpackningsgrupp II – Farligt
 • Förpackningsgrupp III – Mindre farligt
Så hur kan vi hjälpa?

Helhetsbedömning av varje produkt i enlighet med CLP-förordningen och klassificering av farligt gods.

Som godkända säkerhetsrådgivare och miljökonsulter gör vi en helhetsbedömning av varje produkt i enlighet med CLP-förordningen för att se om den utgör farligt gods eller inte. Om produkten är farligt gods klassificerar vi den med hjälp av de olika tillgängliga regelverken och anger vilka markeringar ska användas vid transporten. Ibland kan det finnas undantag som förenklar transportprocessen och det informerar vi er om, så att ni kan spara både tid och resurser.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top