skip to Main Content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Säkerhetsrådgivare för farligt gods

Säkerhetsrådgivaren utgör ett instrument för verksamhetsledningen att upprätthålla hög säkerhetsnivå vid transport av farligt gods genom att skapa förutsättningar för att bestämmelserna för transport av farligt gods efterlevs.

Vem behöver säkerhetsrådgivare?

Företag som lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods (även lastar och lossar) är skyldiga att ha en eller flera säkerhetsrådgivare för varje transportslag, d.v.s. för väg, järnväg, sjö och luft. Den som omfattas av kravet ska snarast meddela Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vem eller vilka som har utsetts som säkerhetsrådgivare via msb.se

Uppgifter och ansvar

Säkerhetsrådgivaren ska, under verksamhetsledningens ansvar, se till att verksamheten bland annat följer gällande bestämmelser om transport av farligt gods samt vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga olyckor. Säkerhetsrådgivaren har ett särskilt ansvar att upprätta en årsrapport som beskriver verksamheten rörande transport av farligt gods samt sammanställa en olycksrapport när det inträffat en olycka eller ett tillbud.

Uppgifter är att förebygga olyckor i samband med hantering av farligt gods. De konkreta uppgifterna kan bestå av övervakning av bestämmelser, rådgivning och anvisningar, årlig rapport till företagsledningen, samt utbildning till berörd ledning och personal.

MSB intyg

För att kunna arbeta som säkerhetsrådgivare krävs ett giltigt intyg. Konsulter examineras av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för transportslagen väg, järnväg, sjö och flyg.

MSB utfärdar intyg när en examination har genomförts med godkänt resultat. Intyget gäller i fem år. För att förlänga behörigheten måste säkerhetsrådgivaren genomgå en ny examination innan giltighetstiden har gått ut. En konsult med ett intyg som är utfärdat av behörig myndighet i annat ADR/RID-land får verka som säkerhetsrådgivare i Sverige enligt intygets villkor. I 3 § i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:9) om det finns undantag från kravet på att ha en säkerhetsrådgivare. Som exempel kan nämnas verksamheter som transporterar farligt gods förpackat som begränsad mängd eller då mängden farligt gods understiger värdeberäknad mängd.

Så hur kan vi hjälpa?

Säkerhetsrådgivning och ADR utbildning

Vi erbjuder säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods för väg och sjö. Amasis Konsult AB har säkerhetsrådgivare som är godkänd av MSB. Vi håller också kurser för avsändare och andra inblandade i hantering av farligt gods och tar ansvaret som Säkerhetskonsult och rådgivare.

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top