skip to Main Content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Kemikaliesäkerhet

Kemikaliesäkerhet handlar om säker hantering och förvaring av kemikalier för att förebygga skador på människohälsan och omgivande miljön. Strategiskt vidtagna åtgärder hjälper att värna om era anställdas hälsa samt spara tid och pengar som eventuella skador kan innebära för er verksamhet.

Farliga ämnen

Ämnen vars egenskaper kan medföra allvarliga effekter på hälsan och miljön betraktas som farliga. Vidare finns det ett antals ämnen som är särskilt farliga eftersom dessa kan orsaka bestående skador på både hälsan och miljön. Dessa ämnen finns i s.k. kandidatföreteckningen som är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Förekommer något av dessa särskilda ämnen i varor eller kemiska produkter som ni importerar, distribuerar eller tillverkar, kan detta innebära att särskilda krav gäller för er i syfte att leva upp till den optimala säkerhetsnivån, som miljölagstiftningen syftar till att värna om.

Lagstiftning och ansvar

Miljöbalken utgör svensk lag och innehåller grundläggande bestämmelser om hantering av kemiska produkter och kunskapskravet kopplat till detta. Miljöbalken reglerar även kemiska produkter och biotekniska organismer med sikte på skyldighet att utreda, lämna produktinformation, anmäla till produktregistret samt förhandsanmäla och ansöka om tillstånd för vissa produktgrupper.

Kemikalieinspektionen utfärdar regler (föreskrifter) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Dessa föreskrifter grundar sig på CLP-förordningen som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Kemiska risker i arbetsmiljön kontrolleras och upprätthålls genom Arbetarskyddsstyrelsens regler om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43. Vidare sätter produktsäkerhetslagen krav på företag att underrätta tillsynsmyndigheterna om farliga tjänster och varor i egen verksamhet.

Lagstiftningen är proportionell vilket innebär att ju farligare ett kemiskt ämne är, desto mer kunskap krävs för dess hantering.

LÄS MER

Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad

Kravet på säkerhetsdatablad ställs på kemiska produkter innehållande farliga ämnen och beredningar. Klassificeras ett ämne som ingår i en kemisk produkt som brandfarligt, oxiderande, explosivt, hälsofarligt och/eller miljöfarligt enligt CLP-förordningen, ska ett säkerhetsdatablad utformas för produkten. Produktens klassificering och märkning beror på respektive klassificering av de ingående komponenterna, som beräknas och analyseras mot bakgrunden av produktens fysikaliska egenskaper.

Märkning av en produkt består av faropiktogram, faro- (H-fraser) samt säkerhetsangivelser (S-fraser) och följer i regel klassificeringen med vissa undantag. Etiketten på produktens förpackning ska med hänsyn till klassificeringen och märkningen stämma överens med uppgifterna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatabladet utgör i övrigt underlag för bl.a. instruktioner och skyddsblad, kemikalieutbytesplaner, avfallshantering, riskinformation.

LÄS MER

Förpackning och förvaring

Hur ska kemikalier förvaras och förpackas för att upprätthålla en säker miljö på arbetsplatsen och förebygga skador i verksamheten? Avdelning IV i CLP-förordningen innehåller regler för hur kemiska ämnen och blandningar samt kemiska produkter som sätts ut på marknader ska förpackas för att undvika skador på människors hälsa och miljön. Det finns regler om hur en förpackning ska utformas, huruvida barnskyddande förslutning och kännbar varning är nödvändiga. Vad gäller förvaring är företag ansvariga för att hitta lösningar, så att den sker på ett betryggande sätt och eventuella skador förebyggs.

Så hur kan vi hjälpa?

Rådgivning, hjälp med säkerhetsdatablad och rutiner vid kemikaliehantering

Genom att analysera innehåll i era kemiska produkter kan vi snabbt avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas vad gäller klassificering och märkning av dessa. Vidare gör vi en rättslig analys och identifierar ert ansvar och de regler som gäller för detta. Vi utformar säkerhetsdatablad för de produkter och blandningar som kräver detta. Dessutom kan vi bedöma huruvida förpackningar för era produkter stämmer överens med den gällande lagstiftningen. Vi går igenom ert kemikalielager och gör en bedömning av huruvida förvaringen som sådan och era rutiner i stort stämmer överens med syftena att upprätthålla säker hantering och förvaring av kemikalier i en verksamhet samt att förebygga skador.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top