skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Sjutton nya ämnen förs in i bilaga VI till CPL-förordningen, som innehåller krav på klassificering och märkning. Detta innebär bl.a. att ämnet titandioxid numera får en bindande klassificering och märkning. Den nya märkningen innebär att ämnet misstänks kunna orsaka cancer vid inandning (Carc. 2; H351, inhalation). Dock gäller denna klassificering och märkning endast titandioxid i pulverform som innehåller 1% eller mer av partiklar med en aerodynamisk diameter på lika med eller mindre än 10 mikrometer.

cancerframkallande ämne

När titandioxid ingår i flytande eller fasta blandningar anser Kemikalieinspektionen att dessa blandningar inte ska klassificeras eller märkas som misstänkt cancerframkallande. Sådana blandningar kan ändå behöva märkas med någon av de två nya kompletterande märkningsfraserna i del 2 i bilaga II till CLP-förordningen:

  • Flytande med flytande blandningar som innehåller minst 1% titandioxid partiklar med en aerodynamisk diameter som är lika med eller mindre 10 mikrometer ska märkas med följande angivelse: 

EUH211: ”Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”(EUH211).

  • Förpackningar med fasta blandningar som innehåller minst 1 % titandioxid ska märkas med följande angivelse: 

EUH212: ”Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.” 

  • Förpackningar med flytande och fasta blandningar som inte är avsedda för allmänheten och som inte klassificeras som farliga och som är märkta med EUH211 eller EUH212 ska dessutom märkas med angivelsen EUH210. 

EUH210: “Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.”

Kobolt klassificeras också som cancerframkallande i kategori 1B (Carc. 1B; H350) med den allmänna koncentrationsgränsen om ≥ 0,1 %. Blandningar innehållande dodekylmetakrylat blir irriterande för luftvägarna (STOT SE 3; H335) om innehållet av ämnet är lika med eller större än 10%. 

När träder ändringarna i kraft och vad innebär det för dig?

Ändringarna blir bindande från och med den 21 oktober 2021 men kan börja tillämpas redan nu.  Denna övergångsperioden innebär att du som leverantör gives tid för att se över klassificering och märkning av dina produkter innehållande titandioxid och/eller de andra ämnena. Du behöver förmodligen se över produktens receptur och göra nya beräkningar för att se om dessa får sin klassificering och märkning ändrade. Detta kan innebära kontakt med tillverkaren och övriga nödvändiga handlingar. Sedan kan du, till följd av ändrade klassificeringen, behöva anpassa märkningen och förpackningen och även hinna sälja ditt befintliga lager innan de nya reglerna träder i kraft. Vidare behöver du även beställa nya säkerhetsdatablad för dina produkter eller uppdatera befintliga. I vissa fall, nät det exempelvis gäller miljöklassificering (H400, H410 och H411) samt frätande (H314) eller giftiga egenskaper (H330, H300, H310, etc.), kan ändringen av transportklassificeringen komma i fråga. Börja i tid och be oss om hjälp för att erhålla konstruktiva och smidiga lösningar. 

Länk till dokumentet med ändringar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=EN

KEMI: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp—klassificering-och-markning/nya-amnen-med-eu-gemensam-klassificering-och-markning 

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top