skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna
Om Säkerhetsdatablad
1. Säkerhetsdatablad – Vad granskas av Kemikalieinspektionen?
2. Vilken nytta kan du ha av säkerhetsdatablad?
3. Var ska säkerhetsdatablad finnas?
4. Säkerhetsdatablad på engelska
5. Ändringar av krav på information i säkerhetsdatablad (2021)
Photo by Freshh Connection on Unsplash

Vi får ofta frågor från våra kunder varför säkerhetsdatablad utformade på svenska av utländska leverantörer nästan alltid får anmärkningar av Kemikalieinspektionens inspektörer vid tillsyn. I denna artikel ska vi presentera vår syn på detta grundat på vår mångåriga erfarenhet..

Inte sällan använder de utländska leverantörerna sig av ett program för utformning av säkerhetsdatablad. Sådana program bygger i regel på ett frasregister styrt av en beräkningsmodul som utifrån ämnesinnehållet och ämnenas klassificering räknar ut slutklassificeringen för en hel beredning/blandning. Detta innebär att hänsyn till eventuella avgörande detaljer såsom toxikologiska data, viskositet och annat, inte tas vid framtagningen av slutklassificeringen. Bladen ofta är direktöversatta till svenska med mycket bristfälligt språk och konstiga formuleringar som följd.

Särbestämmelser

Varje EU-land har egna särbestämmelser. Det kan exempelvis avse hygieniska gränsvärden, som beräkningsprogrammen inte tar hänsyn till i säkerhetsdatabladet. Ett ytterligare exempel är de tyska vattenföroreningsklasserna som ska nämnas i bladen. I Sverige har vi ett antal särbestämmelser som ofta inte uppmärksammas av utländska leverantörer. Jag skall här ge några exempel;

Ögonsköljtider

Arbetsmiljöverket har utfärdat förordning Första hjälpen och krisstöd, som innehåller rekommendationer kring ögonsköljtider, anpassade till hur farlig produkten är för ögonen och kan handla om fem, tio eller femton minuter. I de flesta utlandsproducerade säkerhetsdatablad anges emellertid alltid 15 minuters ögonsköljning oavsett hur farlig produkten anses vara för ögonen. Sådan diskrepans mellan produktens hälsoeffekter och tiden för ögonsköljning brukar vara föremål för kritik från KemI:s sida. Vi har sett hundratals inspektionsprotokoll med anmärkningar kring ögonsköljtider.

Telefonnummer till Giftinformationscentralen

I avsnitt 1.4 i säkerhetsdatabladen ska hänvisning ske till informationstjänst i nödsituationer. I många utländska säkerhetsdatablad hänvisas det till deras växel eller till lokal giftinformationscentral. Personer som svarar i denna tjänst ska emellertid kunna prata svenska för att en kund i Sverige snabbt ska kunna få professionell hjälp vid en olyckshändelse eller incident till följd av exponering för produkten. Därför ska hänvisning ske till den svenska giftinformationscentralen. Innan hänvisning till Giftinformationscentralen i Sverige kan göras i ett säkerhetsdatablad, måste produkten ha blivit anmält dit.

Toxikologiska värden, avsnitt 11 och 12

I avsnitt 11 och 12 i säkerhetsdatabladen ska toxikologiska värden för produkten finnas med. detta är något som ofta saknas i utländska säkerhetsdatablad. Saknas toxikologiska värden för själva produkten, ska dessa anges för respektive ämnen. Dessa värden ska vidare tolkas för att den som använder säkerhetsdatabladet som underlag ska kunna förstå den eventuella toxikologiska faran som dessa förmedlar.

Hygieniska gränsvärden i avsnitt 8

Vid tillsyn granskar KemI även om referenser finns till den svenska hygieniska gränsvärdeslistan. Den senaste började gälla augusti 2018. Det skall tydligt stå att de värden som anges har sitt ursprung i den senaste förordningen.

Avfallshantering i avsnitt 13

De flesta utländska säkerhetsdatabladen innehåller hänvisning ”Avfall tas omhand enligt lokala bestämmelser”.  Av sådan hänvisning går det ej att utläsa huruvida produkten är farligt avfall eller inte. När rester av produkten eller när produkten är förbrukad ska man ange förslag på så kallade EWC-koder. EWC-koder kommer från en gemensam EU-förordning om avfall, som anger vilken typ av märkning som ger beteckningen ”farligt”.

Friskrivning i avsnitt 16

Många utländska företag friskriver sig från ansvar när det gäller användningen av produkten. Sådan friskrivning har emellertid ingen juridisk kraft och den som sätter ut produkten (det företag som anges i avsnitt 1 av säkerhetsdatabladet) på marknaden kan hållas ansvarig för eventuella skador på människan eller miljön.

Härdplaster

De produkter som utgör härdplaster, ska innehålla information om läkarkontroller i säkerhetsdatabladet med en särskild hänvisning till bestämmelserna kring detta förfarande. Detta kontrollerar både Arbetsmiljöverket och KemI mycket noggrant.

Michael Rundin

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top