Skip to content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna
Om Säkerhetsdatablad
1. Säkerhetsdatablad – Vad granskas av Kemikalieinspektionen?
2. Vilken nytta kan du ha av säkerhetsdatablad?
3. Var ska säkerhetsdatablad finnas?
4. Säkerhetsdatablad på engelska
5. Ändringar av krav på information i säkerhetsdatablad (2021)
sakerhetsdatablad
Photo by Beatriz Pérez Moya on Unsplash

Som ett dokument för en kemisk produkt, uppfyller säkerhetsdatablad en rad funktioner. Det ger i första hand en snabb överblick kring en produkts hälsoskadliga och miljöfarliga egenskaper. Vidare innehåller dokumentet information om förebyggande åtgärder för och försiktighetsåtgärder vid arbete med produkten. Informationen i säkerhetsdatablad är organiserad i 16 obligatoriska rubriker med fastställd ordningsföljd, vilket gör informationen lättillgänglig och lätthanterlig enligt följande:

 1. Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget som sätter ut produkten på marknaden (användningsområde, kontaktuppgifter till leverantör, nödnummer)
 2. Produktens farliga egenskaper (klassificering och märkning med H- och P-fraser)
 3. Information om vilka ämnen som ingår i en kemisk produkt
 4. Information om första hjälpen (begripligt för de som saknar medicinsk utbildning)
 5. Åtgärder vid brand (lämpliga brandsläckningsmedel, skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal)
 6. Rekommendation om åtgärder vid oavsiktliga utsläpp, spill och läckage
 7. Hur en produkt bör lagras och hanteras på ett säkert sätt
 8. Information om personligt skydd och hygieniska gränsvärden
 9. Fysikaliska och kemiska drag
 10. Reaktioner med andra substanser, material och fysiska förhållanden
 11. Toxikologi (testresultat, relevanta exponeringsvägar, symptom och effekter)
 12. Ekotoxikologi (persistens, nedbrytbarhet, bioackumulering toxicitet)
 13. Avfall och dess hantering
 14. Transportreglering
 15. Lagstiftning
 16. Övrig information

Säkerhetsdatablad ger entydig bild av riskerna och farorna med produkten på ett konsekvent sätt. Informationen i dokumentet är alltid anpassad till en specifik produkt och utgör ett funktionellt underlag i nödsituationer. Vill ett företag köpa en produkt som kräver säkerhetsdatablad, kan det hjälpa företaget att enkelt och snabbt skaffa sig ett hum om vilka regler som gäller och vilka åtgärder som behövs. Det underlättar i sin tur driftkostnadskalkyl och planeringsåtgärder. Säkerhetsdatablad är en del av den strategiska verktygslådan, som både signalerar kvalitet till köparen och skapar ansvarstrygghet för leverantören. Att ha säkerhetsdatablad framme vid kontakt med en yrkesmässig köpare av era produkter, skapar ett värde för köparen i distributionskedjan i form av transparens och förutsebarhet vad gäller produkternas innehåll och hantering samt eventuell marknadsföring. 

Dessa dokument ska uppdateras regelbundet, vilket skapar ett incitament att hålla sig uppdaterad kring befintliga och kommande regler på området, vad gäller just er typ av produkter. Sådana ämnen som tensider och legeringar kan omfattas av särskilda regler och kräva ytterligare analytisk utredning kring de produkter som dessa ämnen ingår i. Sådan information i säkerhetsdatabladet kan bli ett ytterligare värdeskapande moment för era kunder.

Läs mer om Säkerhetsdatablad

0 komentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top